Vrt

Uitnodiging tot indienen offerte - Externe montageopdrachten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VRT
Postadres: Auguste Reyerslaan 52,BE-1043 Brussel
Contactpersoon: De heer Christophe Somers
Tel: +32 27415823
Fax: +32 27360765
E-mail: aankoop@vrt.be
Internetadres(sen): https://www.vrt.be/nl/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Externe montageopdrachten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: PR 1906
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Een deel van de productieketen in het maken van programma's bestaat er in om al het gedraaide opnamemateriaal te verwerken en te monteren naar een afgewerkt product. Naast haar eigen capaciteit voor postproductie dient zij beroep te doen op de externe markt. De VRT wenst op basis van deze offerteaanvraag een inventarisatie op te maken van de mogelijkheden van de verschillende montagestudio's, alsook een prijslijst vast te leggen voor de verschillende mogelijks uit te voeren opdrachten in staffel formaat, zowel voor individuele opdrachten als voor raamovereenkomst met afname garantie. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Overeenkomstig Wet van 17 juni 2016 - artikel 28 - paragraaf 1 - sectie 2 : de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal bestemd voor audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten, die worden geplaatst door aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten, of opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten vallen niet onder de wetgeving overheidsopdrachten. We zorgen voor een vrijwillige publicatie binnen de procedure vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-20