Vzw Jessa Ziekenhuis

Raamovereenkomst : aankoop van intraveneuze katheters


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres: Salvatorstraat 20,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Chantal Stas
Tel: +32 11335893
E-mail: chantal.stas@jessazh.be
Internetadres(sen): www.jessazh.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst : aankoop van intraveneuze katheters 
Referentienummer: CS-2018-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33141200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
272516.49 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Intraveneuze katheter - zonder bloedcontrole 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Jessa ziekenhuis, Ekkelgarden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Intraveneuze katheter - zonder bloedcontrole - pediatrie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Jessa ziekenhuis, Ekkelgarden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Intraveneuze veiligheidskatheter - zonder bloedcontrole 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Jessa ziekenhuis, Ekkelgarden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Intraveneuze veiligheidskatheter - zonder bloedcontrole - pediatrie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Jessa ziekenhuis, Ekkelgarden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Intraveneuze veiligheidskatheter - met bloedcontrole 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Jessa ziekenhuis, Ekkelgarden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Intraveneuze katheter - met bijspuitpunt  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Jessa ziekenhuis, Ekkelgarden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 078-185688

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Intraveneuze katheter - zonder bloedcontrole

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Becton Dickinson Dispensing Belgium BVBA
Postadres: Erembodegem Dorp 86,BE-9320 Erembodegem
Tel: +32 53720211
Fax: +32 53720213
E-mail: salessupport.benelux@bd.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Intraveneuze katheter - zonder bloedcontrole - pediatrie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Becton Dickinson Dispensing Belgium BVBA
Postadres: Erembodegem Dorp 86,BE-9320 Erembodegem
Tel: +32 53720211
Fax: +32 53720213
E-mail: salessupport.benelux@bd.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Intraveneuze veiligheidskatheter - zonder bloedcontrole

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Becton Dickinson Dispensing Belgium BVBA
Postadres: Erembodegem Dorp 86,BE-9320 Erembodegem
Tel: +32 53720211
Fax: +32 53720213
E-mail: salessupport.benelux@bd.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Intraveneuze veiligheidskatheter - met bloedcontrole

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Becton Dickinson Dispensing Belgium BVBA
Postadres: Erembodegem Dorp 86,BE-9320 Erembodegem
Tel: +32 53720211
Fax: +32 53720213
E-mail: salessupport.benelux@bd.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Intraveneuze katheter - met bijspuitpunt

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Becton Dickinson Dispensing Belgium BVBA
Postadres: Erembodegem Dorp 86,BE-9320 Erembodegem
Tel: +32 53720211
Fax: +32 53720213
E-mail: salessupport.benelux@bd.com
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11374154
E-mail: rechtbank@hasselt.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18