Federatie Van Wit-gele Kruisverenigingen Van Vlaanderen

Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis : burgerlijke aansprakelijkheid uitbating/na levering, beroepsaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en verzekering vrijwilligers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van Vlaanderen
Postadres: Frontispiesstraat 8 bus 1.2,BE-1853 BRUSSEL
Contactpersoon: Evert Poot
Tel: +32 27393534
E-mail: evert.poot@telenet.be
Internetadres(sen): www.witgelekruis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367710


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het afsluiten van verzekeringen van het Wit-Gele Kruis : burgerlijke aansprakelijkheid uitbating/na levering, beroepsaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en verzekering vrijwilligers 
Referentienummer: WGK Vlaanderen-EP/2020/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66516000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft de aankoop van nieuwe verzekeringspolissen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft de aankoop van nieuwe verzekeringspolissen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Maximaal 2 stilzwijgende verlengingen van telkens 1 jaar behoudens opzeg door 1 van de contractpartijen 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 09:30
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-04-10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21