De Vlaamse Waterweg Nv

Zeekanaal Brussel-Schelde - Bodemsaneringswerken pompstation Zielbeek te Puurs


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Leen Symons
Tel: +32 38606396
E-mail: leen.symons@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367685


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Zeekanaal Brussel-Schelde - Bodemsaneringswerken pompstation Zielbeek te Puurs 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0070-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een aanneming van werken voor de uitvoering van een kleinschalige bodemsanering.
Het voorwerp van de opdracht is de sanering van een minerale olieverontreiniging, ontstaan door een lekkende stookolietank, door middel van ontgraving. Het terrein is gesitueerd aan het pompstation van de Zielbeek, gelegen aan Gansbroekstraat te Puurs.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Pompstation Zielbeek te Puurs-St.Amands
II.2.4. Beschrijving
Het betreft een aanneming van werken voor de uitvoering van een kleinschalige bodemsanering. Het voorwerp van de opdracht is de sanering van een minerale olieverontreiniging, ontstaan door een lekkende stookolietank, door middel van ontgraving. Het terrein is gesitueerd aan het pompstation van de Zielbeek, gelegen aan Gansbroekstraat te Puurs. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bodemsaneringswerken pompstation Zielbeek Puurs

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DC Industrial NV
Postadres: Gachardstraat 88 bus 12,BE-1050 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van Staten
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21