Bio Base Europe Pilot Plant Vzw

BBEPP-2019-JB-1213-352


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Postadres: Rodenhuizekaai 1,BE-9042 Gent (Desteldonk)
Tel: +32 93357001
E-mail: jochem.vanhove@bbeu.org
Internetadres(sen): http://www.biobaseeurope.eu/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367684


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BBEPP-2019-JB-1213-352 
Referentienummer: BBEPP-2019-JB-1213-352-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst steigerbouw BBEPP
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Mededingingsprocedure met onderhandelingen- vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  Het voorwerp van de opdracht betreft een meerjarige raamovereenkomst in 1 perceel (4 jaar) van werken voor het opbouwen van steigers voor de Pilot Plant. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 68, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 68, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 68, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21