Havenbedrijf Antwerpen

Uitnodiging tot indienen offerte - Opleidingstraject VTS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Procurement
Postadres: Zaha Hadidplein 1,BE-2030 Antwerpen
E-mail: procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen): www.portofantwerp.com 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Opleidingstraject VTS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: B10775.2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Haven van Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het havenbedrijf Antwerpen wil in het kader van de implementatie van het strategisch project Vessel Traffic Service een opleidingstraject voorzien voor 25 VTS-operatoren en 7 VTS-supervisor. Het opleidingstraject dient in overeenstemming te zijn met de IALA-normen V103.1 Vessel Traffic Services Operators training, V103.2 Vessel Traffic Services Supervisor Training en V103.3 Vessel Traffic Services On the Job training. Het opleidingstraject omvat volgende modules: Standard Marine Communication Phrases - Officiële talen VTS-gebied Antwerpen, Engels en Nederlands - Opleiding Engels/Nederlands SMCP Verkeersbeheer - Internationale reglementeringen - Wettelijke aansprakelijkheid van VTS-functies - Rollen en verantwoordelijkheden van kapiteins, loodsen, VTS en aanverwante diensten - Principes verkeersmanagement - Risico management Apparatuur - Basisprincipes radar - Marifoonpaneel (VHF/DF) Communicatie - Communicatietechnieken - Communicatie tussen VTS en scheepvaart Simulatortraining On the job training - Training op het VTS-gebied Antwerpen Uitdiepingstraining VTS supervisors 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. De indiening van de offerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De kandidaat dient een verklaring in op eer betreffende de totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal 100.000 EUR.2. Geen
Eventuele minimumeisen:
1. -
2. -

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De kandidaat legt een lijst voor van referenties bij 3 gelijkaardige bedrijven in de afgelopen 3 jaar met een omschrijving van de opdracht, en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.2. Geen

Eventuele minimumeisen:
2. -


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-12


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Wijze van indienen - e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.De meetstaat wordt u eveneens in excelformaat bezorgd. Vermits wij geen vat hebben op de wijze waarmee u met dit document omspringt, wijzen wij u op de bepaling van artikel 75 van het KB van 18 juni 2017 "Vorm en inhoud van de offerte".De meetstaat dient aangeleverd te worden in Excel.Gelieve de desbetreffende bepaling van dit artikel nauwgezet te volgen.Huidige opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit volgt dat u dient te voldoen aan de selectiecriteria vermeld in het bestek (en hiervoor de vereiste documenten dient over te maken) en dat u een offerte dient in te dienen. Het indienen van uw kandidatuurstelling en uw offerte vindt dus in één fase plaats.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21