Vl. Gemeensch. - 9000 Gent

Netheidsonderhoud op de wegen en de wegaanhorigheden op het gehele domein van het district 414 (Sint-Niklaas).

Aankondiging van
geplaatste opdracht
Diensten
Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja.
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen,
t.a.v. ing. Roland Gansbeke, tel. 09-241 74 36, Bollebergen 2 B, bus 12, 9052 Gent
(Zwijnaarde), tel. 09-241 74 74, fax 09-241 74 75.
E-mail : wegen.ovl@lin.vlaanderen.be.
I.2. Type van aanbestedende dienst : regionale overheid.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Aard van de opdracht : diensten.
Categorie van diensten : A16.
II.2. Betreft het een raamcontract : neen.
II.3. Nomenclatuur :
II.3.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 90.21.10.00-9.
Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën 74.73.50.00-0, 74.74.40.00-6, 90.22.00.00-5,
90.22.10.00-2.
II.3.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 94.
II.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : veegwerken,
reinigen afwateringsstelsels en ruimen van zwerfvuil in het district D414 (Sint-Niklaas)
in de provincie Oost-Vlaanderen.
II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : netheidsonderhoud op de gewestwegen
in het district D414 (Sint-Niklaas) in de provincie Oost-Vlaanderen.
II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) : 312.069,85 EUR.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar.
IV.1.1. Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande publicatie van een aankondiging : zie bijlage.
IV.2. Gunningscriteria :
Laagste prijs.
Afdeling V. Gunning van de opdracht
V.1. Gunning en waarde van de opdracht :
V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht
is gegund : Abog, N.V., Kasterstraat 86, 9230 Wetteren, tel. 09-369 39 22, fax 09-366 09
88.
E-mail : info@abog.be.
V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes
die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) : 149.846,81 EUR.
V.2. Onderaanneming :
V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : neen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen.
VI.2. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : O40/D414/21, bestek
16DD/04/29.
VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 9 november 2004.
VI.4. Aantal ontvangen offertes : 12.
VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen : ja, onder nr. 2004/s166-143541 van 26 augustus 2004.
VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de
EU wordt gefinancierd : neen.
VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 6 januari 2005.