Gemeente Moorslede

Aanbrengen van wegmarkering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Moorslede
Postadres: Marktplaats 1,BE-8890 Moorslede
Contactpersoon: De heer Filip Samoy
Tel: +32 51788911
Fax: +32 51771076
E-mail: technische.dienst@moorslede.be
Internetadres(sen): www.moorslede.info 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aanbrengen van wegmarkering 
Referentienummer: 2020/189
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233221
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Moorslede, Marktplaats 1 te 8890 Moorslede
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot doel het leveren en aanbrengen van diverse wegmarkeringen voor wegenis op het grondgebied van stad Mortsel. De uit te voeren werken betreffen in hoofdzaak: - Het vooraf grondig reinigen van de te schilderen oppervlakken; - Het afbakenen van de zone waarin wegmarkeringen zullen aangebracht worden (om schade door derden aan pas aangebrachte markeringen te voorkomen); - Leveren en aanbrengen van diverse verfmarkeringen; - Leveren en aanbrengen van diverse koud-plastische markeringen; - Leveren en aanbrengen van diverse thermoplastische markeringen; - Het vernieuwen van bestaande wegmarkeringen; - Het traceren van nieuwe wegmarkeringen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: aanbrengen van wegmarkering

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-24