Vlaamse Milieumaatschappij

L 2020 I 0001 X_Uittesten van een machine learning-toepassing voor laagwatervoorspellingen op onbevaarbare waterlopen adhv open data


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 20, bus 16 1000 Brussel,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Willem Defloor
E-mail: w.defloor@vmm.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/viewNoticeDocument.do?noticeFileId=685996 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367832


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
L 2020 I 0001 X_Uittesten van een machine learning-toepassing voor laagwatervoorspellingen op onbevaarbare waterlopen adhv open data 
Referentienummer: VMM-L 2020 I 0001 X_Uittesten van een machine learning-toepassin-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uittesten van een machine learning-toepassing voor laagwatervoorspellingen op onbevaarbare waterlopen adhv open data
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-06
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-06
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21
Plaatselijke tijd: 10:00