Kontich

"AANSTELLEN ONTWERPER EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR ONDERHOUD GEMEENTEWEGEN 2020 - 2021 - 2022 - 2023"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kontich
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-2550 Kontich
Tel: +32 490644274
E-mail: willy.peeters@kontich.be
Internetadres(sen): http://kontich.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370772


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
"AANSTELLEN ONTWERPER EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR ONDERHOUD GEMEENTEWEGEN 2020 - 2021 - 2022 - 2023" 
Referentienummer: Kontich-onderhoud gemeentewegen-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator onderhoud gemeentewegen 2020 - 2021 - 2022 - 2023.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator onderhoud gemeentewegen 2020 - 2021 - 2022 - 2023 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25