Brugge

Opmaken en uitvoeren van een lichtplan voor de vaste collectie Groeningemuseum en de tentoonstelling "Jan van Eyck in Brugge".


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Evelien Dewilde
E-mail: evelien.dewilde@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370822


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opmaken en uitvoeren van een lichtplan voor de vaste collectie Groeningemuseum en de tentoonstelling "Jan van Eyck in Brugge". 
Referentienummer: Brugge-Opmaken en uitvoeren lichtplan Groeningemuseum.-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71318100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opmaken en uitvoeren van een lichtplan voor de vaste collectie Groeningemuseum en de tentoonstelling "Jan van Eyck in Brugge".
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
11425.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Groeningemuseum, Dijver 12 te 8000 Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Opmaken en uitvoeren van een lichtplan voor de vaste collectie Groeningemuseum en de tentoonstelling "Jan van Eyck in Brugge". 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: opmaken en uitvoeren lichtplan vaste collectie Groeningemuseum en tentoonstelling Jan van Eyck in Brugge

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Chris Pype, licht BVBA
Postadres: Cornet de Grezstraat 13,BE-1030 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25