Brugge

Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Evelien Dewilde
E-mail: evelien.dewilde@brugge.be
Internetadres(sen): http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370820


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum 
Referentienummer: Brugge-Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39150000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
16795.10 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Groeningemuseum, Dijver 12 te 8000 Brugge.
II.2.4. Beschrijving
Productie, levering en plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: productie, levering en plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-02-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Veva Collection
Postadres: Industrielaan 7,BE-9990 Maldegem
NUTS-code: BE233
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25