Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Geel - Regie der Gebouwen - wegvoeren van 1 omgevallen boom + grondig snoeien van twee bomen die dreigen om te vallen + herstel van houten omheining + opkuis van het terrein binnen de site


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Tel: +32 32230097
E-mail: tiffany.wouters@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370784

I.3. Communicatie

Officiële benaming: freemarket.vrn@buildingsagency.be
Postadres: Italiëlei 4 bus 15,BE-2000 Antwerpen
E-mail: freemarket.vrn@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370784

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geel - Regie der Gebouwen - wegvoeren van 1 omgevallen boom + grondig snoeien van twee bomen die dreigen om te vallen + herstel van houten omheining + opkuis van het terrein binnen de site 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77341000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Geel - Regie der Gebouwen - wegvoeren van 1 omgevallen boom + grondig snoeien van twee bomen die dreigen om te vallen + herstel van houten omheining + opkuis van het terrein binnen de site
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-10 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Als u een offerte indient op het emailadres freemarket.VRN@buildingsagency.be, krijgt u een automatische mail ter bevestiging. Indien dit niet geval is kan u best nogmaals proberen of contact opnemen met tiffany.wouters@buildingsagency.be.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25