Vlaamse Milieumaatschappij

Slibruiming 2 zandvangen stroomgebied Bellebeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Koen Van Driessen
E-mail: k.vandriessen@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370798


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Slibruiming 2 zandvangen stroomgebied Bellebeek 
Referentienummer: VMM-L2020R0011G-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Slibruiming van 2 zandvangen in het stroomgebied van de Bellebeek.
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar
oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.
- Het grondig ruimen van de 2 zandvangen en vijver op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven
locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.
- De directe afvoer van het slib;
- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een
verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post
"voorbehouden som".
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Uitvoering dient te gebeuren in het stroomgebied van de Bellebeek.
II.2.4. Beschrijving
Slibruiming van 2 zandvangen in het stroomgebied van de Bellebeek. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25