Agentschap Facilitair Bedrijf

2020/HFB/OP/65978 - ENERGETISCHE RENOVATIE VAN HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS deBuren TE BRUSSEL.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365106 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365106


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2020/HFB/OP/65978 - ENERGETISCHE RENOVATIE VAN HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS deBuren TE BRUSSEL. 
Referentienummer: HFB-2020/HFB/OP/65978-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45443000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
2020/HFB/OP/65978 - ENERGETISCHE RENOVATIE VAN HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS deBuren TE BRUSSEL.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-02
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-16
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-03
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-17
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De limietdatum om offertes in te dienen werd verdaagd naar 16/04 om 09.45u. De opening van de offertes is 17/04 om 09.45u.