Zorgvereniging Brugge

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD EN PECHVERHELPING MBT DE TECHNISCHE INSTALLATIES VAN WOONGELEGENHEDEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGVERENIGING BRUGGE
Postadres: Ruddershove 4,BE-8000 Brugge
E-mail: ann.vandycke@mintus.be
Internetadres(sen): https://www.mintus.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376000


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD EN PECHVERHELPING MBT DE TECHNISCHE INSTALLATIES VAN WOONGELEGENHEDEN 
Referentienummer: OCMW Brugge-tdsc2020_001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD EN PECHVERHELPING MBT DE TECHNISCHE INSTALLATIES VAN WOONGELEGENHEDEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Brugge
II.2.4. Beschrijving
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD EN PECHVERHELPING MBT DE TECHNISCHE INSTALLATIES VAN WOONGELEGENHEDEN 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2021-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2026-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De ondernemer legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De bekwaamheid van de dienstverlener dient te worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid.De inschrijver toont die aan door het voorleggen van:1. De opdrachtnemer verklaart het CERGA-label te bezitten en levert het bewijs samen met zijn inschrijving2. De opdrachtnemer verklaart een erkenning te hebben als technicus niveau G2 of G3 voor de uitvoering van zowel de voorziene werken voor onderhoud en herstelling als voor de uitvoering van de verwarmingsaudit (toestellen met een vermogen > 20 Kw) en voegt het bewijs van erkenning bij zijn inschrijving.3. De studie- en beroepskwalificaties van het personeel dat ter beschikking zal worden gesteld voor de uitvoering van de diensten.4. De lijst van de voornaamste soortgelijke diensten, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaren met vermelding van publiek- of privaat-rechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren - minimum drie.a. Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd.b. Indien het gaat om diensten aan privaat-rechterlijke personen, worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of bij ontstentenis door een verklaring van de inschrijver.5. Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de installateur behorende technici, in het bijzonder van deze belast zijn met kwaliteitscontrole.6. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de opdrachtnemer en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.De referentielijsten moeten in het Nederlands opgesteld zijn of de inschrijver voegt een correcte Nederlandstalige vertaling in bijlage.De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers te contacteren en indien nodig verduidelijking te vragen over de aangeleverde attesten en hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-24 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Ruddershove 4 te 8000 BruggeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is niet openbaar. Het betreft een elektronische opening


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473011
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-west-vlaanderen-afdeling-1

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19