Stad Beringen

Aanstelling tijdelijke projectleiders gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Beringen
Postadres: Mijnschoolstraat 88,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Geuens
Tel: +32 11430254
Fax: +32 11434658
E-mail: nicole.geuens@beringen.be
Internetadres(sen): www.beringen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling tijdelijke projectleiders gebouwen 
Referentienummer: D2020bna578
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
465000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst gebouwen, Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat het ter beschikking stellen van technische projectleiders met de nodige expertise op vlak van gebouwen ter ondersteuning van de dienst patrimonium van de stad Beringen. Het takenpakket omvat onder andere: - Volledige projectopvolging van A-Z, van opmaak bestek t.e.m. oplevering;  - Het optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor bouwdossiers; - Het analyseren van bouwtechnische problemen; - Technisch advies en ondersteuning bieden aan het bestuur en de medewerkers van de organisatie; - .; 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 033-077803

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstelling tijdelijke projectleiders gebouwen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-05-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Masterplan
Postadres: Toekomststraat 67,BE-3740 Bilzen
Tel: +32 497565749
E-mail: niels@masterplanbvba.eu
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.masterplanbvba.eu
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19