Gemeente Asse

Prijsvraag studieopdracht vrijetijdssite Zellik


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  RESULTATEN VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Asse
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1730 Asse
Contactpersoon: Mevrouw Kathy Heymans
Tel: +32 24541946
E-mail: kathy.heymans@asse.be
Internetadres(sen): www.asse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Prijsvraag studieopdracht vrijetijdssite Zellik 
Referentienummer: 2019/286
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71240000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
Het gemeentebestuur Asse organiseert deze prijsvraag als onderdeel van een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik. Bovendien wordt de opdracht gegund bij wijze van de niet-openbare (= tweestaps)procedure waarbij in de:  1ste fase: 5 kandidaten zullen worden geselecteerd  2de fase: de 5 geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte voor de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik in te dienen (zie IV.6 en IV.7) Verloop van de procedure: Selectie kandidaten De selectieleidraad heeft als doel het selecteren van 5 kandidaten. Plaatsbezoek/infomoment: De 5 geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verplicht plaatsbezoek/infomoment. Uitnodiging tot offerte: Na het verplicht plaatsbezoek/infomoment, worden de 5 geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de opmaak van het masterplan vrijetijdssite Zellik en de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik. Verplichte bijlage bij de offerte is een visiebundel vrijetijdssite Zellik. Beoordeling offertes door jury: Alle ingediende offertes (incl. visiebundel) worden beoordeeld door een jury. Deze heeft een adviesbevoegdheid, geen beslissingsbevoegdheid. Gunning studieopdracht: Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht, rekening houdend met het advies van de jury. De ontwerper van de gekozen offerte wordt aangesteld voor de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik (erelooncontract op basis van geraamde bouwkost van EUR 5 444 952,35 excl. btw). De ontwerpers van de niet-gekozen offertes zullen een vergoeding ontvangen van EUR 10.000 incl. btw voor de opmaak van hun offerte/visiebundel. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 227-557875

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19