Cnuz Cvba

Renoveren van woningen dmv. doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale woningen met voor- en namonitoring van energieprestaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: CNUZ CVBA
Postadres: MENEGAARD 60-61,BE-3300 Tienen
Contactpersoon: De heer Jayson Jonckers
Tel: +32 16822727
E-mail: jayson.jonckers@cnuz.be
Internetadres(sen): www.cnuz.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renoveren van woningen dmv. doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale woningen met voor- en namonitoring van energieprestaties 
Referentienummer: 2020/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45320000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.6
In plaats van:
Termijn in dagen: 9 maanden . Voorziene begindatum van de werken: 3 augustus 2020 Voorziene einddatum van de werken: 2 mei 2021. De maximale totale uitvoeringstermijn van de renovatiewerken wordt vastgelegd op 9 maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de gunning van de opdracht en omvat zowel de voormonitoringsperiode als de namonitoringsperiode.
Te lezen:
Termijn in dagen: 360 kalenderdagen. Voorziene begindatum van de werken: 28 september 2020. Voorziene einddatum van de werken: 28 juli 2021. De maximale totale uitvoeringstermijn van de renovatiewerken wordt vastgelegd op 360 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de gunning van de opdracht en omvat zowel de voor monitoringsperiode als de na monitoringsperiode.
Afdelingsnummer: II.6
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-08-03
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-09-28
Afdelingsnummer: II.6
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2021-05-02
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2021-07-28
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende bijlages werden vervangen of toegevoegd.
- DWG plannen
- 2020_05_19_Bestek ERRATUM - RENOVEREN VAN WONINGEN DMV. DOELGERICHTE ENERGIE-EFFICIËNTIEMAATREGELEN VOOR SOCIALE WONINGEN MET VOOR- EN NAMONITORING VAN ENERGIEPRESTATIES
- Deel-0_Aanneming werf - erratum 19-05-2020
- Deel-2_Bovenbouw - erratum 19-05-2020
- BIJLAGE E - 173 te renoveren woningen - Gedetailleerde Meetstaat - erratum 19-05-2020
- BIJLAGE D - 173 te renoveren woningen - Samenvattende Opmeting - erratum 19-05-2020