Provincie Limburg

Provinciale Middenschool Hasselt - Campus Kunst - Ontwerpopdracht


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Miet Briers
Tel: +32 11237954
E-mail: miet.briers@limburg.be
Internetadres(sen): http://www.limburg.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373385


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Provinciale Middenschool Hasselt - Campus Kunst - Ontwerpopdracht 
Referentienummer: provincie Limburg-2020N062437-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit dossier betreft een ontwerpopdracht voor een nieuwbouw-uitbreiding + aanpassingswerken in de Kunsthumaniora te Hasselt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
N.a.v. enkele vragen die wij binnenkregen omtrent de referentieprojecten die gevraagd worden bij de selectiecriteria, wensen wij te verduidelijken dat het moet gaan om projecten die reeds voltooid zijn. Projecten die nog lopende zijn, komen dus niet in aanmerking als referentie.