Nmbs, Be Patrimonium

Nieuwe onderdoorgang. Hydraulische personenliften.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : N.M.B.S. Holding Patrimonium,
Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt, tel. 011-29 65 56, fax 011-29 65 66.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zelfde adres
als I.1.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zie bijlage A.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
nieuwe onderdoorgang. Hydraulische personenliften. Bestek nr. 58/12/2/04/20.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
De aanneming omvat 4 deeelwerken :
Deelwerk 1 : leveren en plaatsen van twee liftinstallaties.
Deelwerk 2 : onderhoud van de installatie.
Deelwerk 3 : opleiding aan het personeel van de N.M.B.S.-Holding.
Deelwerk 4 : leveren van reserve- en onderhoudsmateriaal.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Mol.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.00.00.00.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : honderd werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie N.1, klasse 1 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : algemene offerteaanvraag.
IV.1.3. Gunningscriterium :
De offertes worden beoordeeld op basis van :
De kostprijs voor het leveren en plaatsen van de installatie.
De kostprijs van de opleiding.
De kostprijs van de reservematerialen.
De onderhoudskosten gedurende tien jaar rekening houdend met rentevoet en inflatie.
De elektrische verbruikskosten (afhankelijk van elektrisch vermogen) gedurende tien jaar
rekening houdend met rentevoet en inflatie en geraamd op een gemiddelde van 5 aanlopen
per uur per lift tussen 6 en 20 uur.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid : bestek
nr. 58/12/2/04/20.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 31 maart 2005.
Prijs : 31,34 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : het dossier is te koop bij de N.M.B.S.-Holding,
patrimonium H-PA.NO.3, lokaal 232 (2e verdieping), Stationsplein 2-6, te 3500 Hasselt,
storting op rek. 000-3254183-27, N.M.B.S.-Holding, ontvangsten te Antwerpen-Centraal met
vermelding van bestek nr. 58/12/2/04/20 en BTW-nummer, tel. 011-29 65 56,
fax 011-29 65 66.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 31
maart 2005, te 11 u. 15 m.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 31 maart 2005, te 11 u. 15 m., aanbestedingszaal in het
stationsgebouw te Hasselt (1e verdieping).
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 17 februari 2004.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : N.M.B.S. Holding Patrimonium,
t.a.v. Hans Peeters, ing., Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt, tel. 011-29 65 04,
fax 011-29 65 66.
1.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : N.M.B.S. Holding
Patrimonium, t.a.v. ir. W. Vreebos, gebiedsmanager, Stationsplein 2-6, 3500 Hasselt,
tel. 011-29 65 56, fax 011-29 65 66.