Min. Vl. Gemeenschap - Alg. Zaken En Financiën

Het dagelijks en periodiek schoonmaken van de kantoren, de gangen, de sanitaire

Aankondiging van opdracht
Diensten
Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen.
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement AZF, Administratie Aloma, Afdeling Logistieke Dienstverlening,
t.a.v. Guido Debrucker, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02-553 50 95,
fax 02-553 50 98.
E-mail : guido.debrucker@azf.vlaanderen.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.
I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening :
Categorie van diensten 14.
II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen.
II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het dagelijks en
periodiek schoonmaken van de kantoren, de gangen, de sanitaire installaties, de lokalen,
de bergingen, de garage, de archieven, de kitchenettes, de vergaderzalen van het gebouw
van de Hogere Zeevaartschool aan het Noordkasteel Oost 6 en aanpalend gebouw,
Noordkasteel Zuid 1, te 2030 Antwerpen.
II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
het dagelijks en periodiek schoonmaken van de kantoren, de gangen, de sanitaire
installaties, de lokalen, de bergingen, de garage, de archieven, de kitchenettes, de
vergaderzalen van het gebouw van de Hogere Zeevaartschool aan het Noordkasteel Oost 6 en
aanpalend gebouw, Noordkasteel Zuid 1, te 2030 Antwerpen.
II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Noordkasteel Oost 6 en aanpalend gebouw, Noordkasteel Zuid 1, te
2030 Antwerpen.
II.1.9. Verdeling in percelen : neen.
II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : neen.
II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : van 1 juni 2005 tot 31 mei 2008.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het jaarbedrag, exclusief BTW.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn
voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische
capaciteit :
III.2.1.1. Juridische situatie, verlangde bewijsstukken :
Een verklaring van de griffie van de rechtbank van koophandel dat de firma niet in staat
van faillissement of vereffening verkeert (document afgeleverd na 31 augustus 2004).
Een uittreksel uit het strafregister van de persoon die de offerte heeft ondertekend
(document afgeleverd na 31 augustus 2004).
Een verklaring van het ontvangkantoor der belastingen (document afgeleverd na
31 augustus 2004).
Een verklaring van het BTW-kantoor dat de inschrijver geen achterstallige betalingen
verschuldigd is (document afgeleverd na 31 augustus 2004).
Wanneer dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land
kan het vervangen worden door de verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de
betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde
beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen.
III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het
personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar.
IV.2. Gunningscriteria :
A. Laagste prijs.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : openbare
aanbesteding AZF/ALOMA-DV/DABS/GD/2005-07.
IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 14 april 2005.
IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming :
15 april 2005.
IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of
het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen :
zestig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes).
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend :
IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : 21 april 2005, te 10 uur, lokaal 4E02,
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen.
VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 21 februari 2005.