Bloso, Brussel

Aanneming voor het plaatsen van een sportvloer in het « Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx », te Gent.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Commissariaat-generaal voor de
bevordering van de Lichamelijk Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (Bloso),
t.a.v. Michel Van Espen, afdeling Infrastructuur, Zandstraat 3, 1000 Brussel,
tel. 02-209 46 00, fax 02-209 46 05.
E-mail : michel.van_espen@bloso.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
aanneming voor het plaatsen van een sportvloer in het « Vlaams Wielercentrum Eddy
Merckx », te Gent.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : plaatsen van een sportvloer, met inbegrip
van de vloerbekledingen, de vaste uitrustingen, de schilderwerken en de belijningen op
het middenplein van het « Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx », te Gent.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : de « Blaarmeersen », Zuiderlaan, Gent.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.43.20.00; subcategorie : 21005.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : veertig kalenderdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één van
de gevallen van uitsluiting bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8
januari 1996. De inschrijver verklaart zich akkoord om op eenvoudige vraag van de
aanbestedende overheid desgevallend de verlangde bewijzen te leveren.
De inschrijvers voegen bij hun offerte een geldig R.S.Z.-attest.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken :
De inschrijvers voegen ook bij hun offerte :
bewijs van erkenning of het bewijs dat zij overeenkomstig de reglementering van het land
waar zij gevestigd zijn, gerechtigd zijn om overheidsopdrachten van werken uit te voeren;
bewijs van registratie;
een referentielijst van drie gelijksoortige werken van vergelijkbare omvang, uitgevoerd
tijdens de laatste vijf jaar;
een opgave van de onderaannemers dewelke de inschrijver voornemens is in te zetten, en
van de technici of technische diensten waarover de inschrijver kan beschikken voor de
uitvoering van de werken.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie D.15, D.25 of G.4, klasse 2 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : algemene offerteaanvraag.
IV.1.3. Gunningscriterium : cfr. bestek.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs :
Afhaling : 157,00 EUR.
Verzending : 50,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : de dossiers worden bij voorkeur afgehaald bij
Architectenbureau Van Acker & Partners C.V.B.A., Congreslaan 36, 9000 Gent, tegen
contante betaling (geen cheque) van 157,00 EUR; ofwel verzending na betaling van 157 EUR
+ 50 EUR verzendingskosten op rek. 447-0074742-74 met vermelding : « bestek sportvloer ».
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 4
april 2005, te 14 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 4 april 2005, te 14 uur, Bloso, Zandstraat 3, 1000 Brussel,
zaal 1.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.3. Overige inlichtingen :
Op 23 november 2002 nam de toenmalig bevoegde Vlaams minister voor Sport, de heer
Vanhengel, het initiatief voor de bouw van het « Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx » te
Gent.
De bouw van dit Vlaams Wielercentrum heeft bouwtechnisch als doelstelling om de in 1988
gebouwde half-overdekte wielerbaan in de Blaarmeersen te Gent te overdekken en om de
gebrekkige infrastructuur te moderniseren.
Tegelijk is het de ambitie om de verschillende wieleractiviteiten, zowel op competitief
als op recreatief niveau, te Gent te centraliseren en om het mogelijk te maken deze in
weersonafhankelijke omstandigheden te beoefenen.
De overdekking en de aanpassingen aan het middenplein laten tevens toe om naast het
wielrennen ook andere sportdisciplines te beoefenen.
De beoogde accomodatie zal de enige volwaardige overdekte wielerinfrastructuur in
Vlaanderen (en in België) vormen. Ze situeert zich in de totaliteit van het sport- en
recreatiepark « De Blaarmeersen » waarin het aansluit bij de internationaal gerenommeerde
Topsporthal Vlaanderen, de topgymnastiekhal, een sporthotel, drie tennishallen, een
roeibaan en diverse andere openluchtsportvelden.
De werken werden in de loop van 2004 opgestart. In het project staan soberheid en
functionaliteit als uitgangspunt centraal. De realisatie gebeurt via een
samenwerkingsverband tussen verschillende partners die elk een financiële bijdrage
leveren, namelijk :
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen;
het stadsbestuur van Gent;
de Wielerbond Vlaanderen V.Z.W. en de Koninklijke Belgische Wielerbond V.Z.W.;
de Lotto;
het Bloso.
De ruwbouw, de voltooiingswerken en de bijzondere technieken vormden reeds het voorwerp
van een afzonderlijke aanbesteding. Gelet op de specificiteit van de sportvloer, wordt
deze opdracht in een afzonderlijke procedure opgenomen.
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 23 februari 2005.
Bijlage A
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Architectenbureau Van Acker & Partners C.V.B.A., t.a.v. Karen
Hupperts, Congreslaan 36, 9000 Gent, tel. 09-222 23 45, fax 09-221 34 56.
E-mail : info@avapartners.be.