Min. Vl. Gemeenschap - Alg. Zaken En Financiën

Wegen- en omgevingswerken.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement AZF, AOGGI, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, ter attentie van de heer
ir. Christian Mauroit, afdelingshoofd, Koning Albert II-laan 20, bus 9, 7e verdieping,
1000 Brussel, tel. 02-553 75 11, fax 02-553 75 25.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
wegen- en omgevingswerken.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Diksmuide (Leke), Kloosterstraat, fase 2.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.31.20-6.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : twintig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken : bewijs registratie.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken : vereiste registratie : categorie
00 of 05.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers : geen erkenning vereist.
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
IZ1-05-011, WS 32003.005.005.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 42,50 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : na betaling op rekening 679-2005826-60 van het
Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare
aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60
(61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming :
5 april 2005, te 11 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : dinsdag 5 april 2005, te 11 uur, ten overstaan van de heer
ir. Christian Mauroit, afdelingshoofd bij de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur,
Koning Albert II-laan 20, 7e verdieping, te 1000 Brussel, of zijn afgevaardigde.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.3. Overige inlichtingen :
Gestanddoeningstermijn : honderd twintig kalenderdagen.
Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat is ter beschikking op
http://www2.vlaanderen.be/gesubinfra/Offerteformulieren_aannemers/inschrijvingen_aannemers
s.htm.
De opdracht wordt niet bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst.
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 23 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Studiebureau B.V.B.A. ir. Ch.
Lobelle, Nieuwe Sint-Annadreef 4, 8200 Sint-Andries (Brugge), tel. 050-38 87 21, fax
050-38 96 91.
E-mail : info@studiebureau-lobelle.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn :
Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare
aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60
(61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64,
rekening 679-2005826-60.