Vlaams Parlement

Implementatie en inbedrijfstelling van een software voor tijdsregistratie, toegangscontrole, bezoekersbeheer en parkeerbeheer, leveren van de noodzakelijke hardware, leggen van bekabeling, onderhoudscontract.

Aankondiging van opdracht
Diensten
Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja.
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Vlaams Parlement, Directie
Infrastructuur & Logistiek, t.a.v. de heer Dirk Matthijs, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
tel. 02-552 40 03, fax 02-552 44 34.
Internetadres : www.vlaamsparlement.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zie bijlage A.
I.5. Type van aanbestedende dienst : regionale/lokale overheid.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening :
Categorie van diensten 7.
II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen.
II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
implementatie en inbedrijfstelling van een software voor tijdsregistratie,
toegangscontrole, bezoekersbeheer en parkeerbeheer, leveren van de noodzakelijke
hardware, leggen van bekabeling, onderhoudscontract.
II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
De opdracht is een aanneming van diensten en bestaat uit :
De implementtie en inbedrijfstelling van een geïntegreerde softare voor tijdsregistratie,
toegangscontrole, bezoekersbeheer en parkeerbeheer met hun volledige functionaliteiten.
Het leveren van de noodzakelijke hardware (tijdsregistratie- en
toegangscontroleterminales, badges, servers, controle- en sturingselementen voor het
toegangscontrolesysteem).
Het leggen van bekabeling.
Het verzorgen van een onderhoudscontract.
Het verzorgen van supplementaire ondersteuning op afroep.
Het verzorgen van opleidingen..
II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten :
II.1.8. Nomenclatuur :
Het Vlaams Parlement is gehuisvest in 2 gebouwen die via een tunnel met elkaar verbonden
zijn, m.n. :
Het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.
Het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
II.1.8.1. CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 72.26.30.00-6.
II.1.9. Verdeling in percelen : neen.
II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : ja.
II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht :
De opdracht wordt opgedeeld in twee onderdelen. Het systeem voor de tijdsregistratie en
het systeem voor de toegangscontrole met de modules parkeerbeheer en bezoekersbeheer. De
inschrijver kan als alternatief de modules parkeerbeheer en bezoekersbeheers
implementeren als onderdeel van de tijdsregistratie. De inschrijver geeft dit dan
duidelijk aan in de inschrijving.
Het onderdeel tijdsregistratie en het leveren van de nodige hardware, software en
bekabeling dient voltooid te zijn uiterlijk 1 oktober 2005.
Het onderdeel toegangscontrole met parkeerbeheer en bezoekersbeheer kan gelijktijdig of
later opgeleverd worden. De inschrijver stelt hier zijn beste oplossing voor. Indien de
implementatie van beide systemen niet gelijktijdig verloopt, dient de inschrijver eenn zo
kort mogelijke tussenntijd te garanderen. Dit om de overlast tot een minimum te beperken.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgtocht bedraagt 5 % van de
aannemingssom.
III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de
voorschriften dienaangaande :
De betaling geschiedt overeenkomst artikel 15, § 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden,
d.i. vijftig kalenderdagen na ontvangst factuur.
De betalingen zullen gebeuren na ontvangst van een factuur :
per afgewerkte fase of inbedrijfstelling van een module + na eventuele acceptatietesten;
na levering en installatie van de hardware, na leggen van de bekabeling + na eventuele
acceptatietesten;
per kwartaal voor het onderhoudscontract (te factureren bij aanvang van het nieuwe
kwartaal); de boetes uit B.13 verworven tijdens het afgelopen kwartaal worden in
mindering gebracht van de factuur voor het nieuwe kwartaal;
maandelijks voor wat betreft de tijdens die maand opgenomen manuren binnen de
supplementaire ondersteuning;
na de opleidingen.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn
voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische
capaciteit :
III.2.1.1. Juridische situatie, verlangde bewijsstukken :
de inschrijver toont aan dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen voor
uitsluiting, opgesomd in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en
voegt bij de offerte :
uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document, uitgereikt door een
gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst dat het bewijs
van niet-faling aantoont;
getuigschrift van de R.S.Z. voor Belgische inschrijvers of attest overeenkomstig artikel
90, § 4 voor buitenlandse inschrijvers;
een verklaring op erewoord dat hij ethisch zaken doet.
III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken :
De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 70 van het koninklijk besluit van 8 januari
1996, zijn financiële en economische draagkracht aantonen door voorlegging van :
Een passende bankverklaring waarbij de bankier de financiële gezondheid van de
inschrijver bevestigt, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht.
Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten
waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. De inschrijver moet
een omzet hebben van minimum 1.000.000 EUR tijdens deze drie boekjarenn en geen verlies
geleden hebben tijdens de laatste drie boekjaren voor het gunnen van de opdracht.
Een eigen vermogen hebben van meer dan 150.000 EUR; voor de toepassing van deze
bepalingen wordt als eigen vermogen beschouwd :
voor de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid : het eigen vermogen zoals bedoeld
in het model van balans in bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976
betreffende de jaarrekeningen van bedrijven, verminderd met bedragen verschuldigd door de
vennoten, aandeelhouders, beheerders of zaakvoerders van de vennootschap;
voor de eenpersoonsvennootschappen en de vennootschappen met onbeperkte
aansprakelijkheid : het geheel der goederen die het gemeenschappelijk onderpand vormen
van de schuldeisers.
III.2.1.3. Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken :
De inschrijver zal, overeenkomstig artikel 71, 1° van het koninklijk besluit van 8
januari 1996, zijn technische bekwaamheid aantonen door voorlegging van :
Een selectie van minimum drie en maximum vijf relevant geachte referentiebedrijven, bij
voorkeur in de publieke sector, die het pakket ook gebruiken. Het pakket moet uiterlijk
de laatste drie jaar voor de eventuele gunning van deze opdracht geïmplementeerd zijn.
Per referentie dient u het volgende op te geven :
de opdrachtgever, met vermelding van een contactpersoon en diens adres (inclusief
telefoon-, faxnummer, e-mailadres), bij voorkeur in de omgeving van Brussel;
de inhoud van de opdracht (functionaliteiten, aantal gebruikers, enz.);
het plan van aanpak;
de doorlooptijd (startdatum implementatie en datum ingebruikname);
aandeel maatwerk en voor welke functionele domeinen;
eventuele interface naar andere pakketten;
de resultaten van de aanpak (welke domeinen worden gebruikt);
de deelopdrachten uitgevoerd in eigen regie en de deelopdrachten die uitbesteed werden,
met vermelding van de naam en onderaannemer(s);
het bedrag en de omvang van de volledige opdracht.
Korte voorstelling van het bedrijf en haar personeelssamenstelling. Het bedrijf moet
minimum een twintigtal personeelsleden tellen waarvan minstens 2 industriële of
burgerlijke ingenieurs (of gelijkwaardig). Het bedrijf moet minstens vijf jaar actief
zijn in de sector.
CV's van de Nederlandstalige consultants die het project zullen begeleiden.
Het bedrijfmoet een intern kwaliteitssysteem gebruiken dat voldoet aan de eisen van ISO
9000. U dient de nodige certificaten, die voldoende lang geldig moeten zijn, bij te
voegen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen.
III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het
personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar.
IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen.
IV.2. Gunningscriteria :
B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op :
B.2. De in het bestek vermelde criteria.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : INL/05/I123.
IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 18 maart 2005.
Prijs : 25,00 EUR.
Voorwaarden en wijze van betaling : door storting ervan op rek. 000-0960899-17 van het
Vlaams Parlement met vermelding van het besteknummer INL/05/I23/tijdsregistratie-
toegangscontrole en de nodige gegevens voor toezenden van het bestek (fax of e-mail
bezorgen) of door afhaling bij Directie Infrastructuur & Logistiek, Leuvenseweg 86, 1000
Brussel, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 u. 30 m. tot 17 uur, met het vermelde
bedrag in cash, gepast geld.
IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 22
april 2005, te 11 uur.
IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of
het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen :
honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes).
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend :
IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : 22 april 2005, te 11 uur, Vlaams Parlement,
Leuvenseweg 27, Masereelzaal, 1000 Brussel.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : ja.
VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de
EU wordt gefinancierd : neen.
VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 28 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : Vlaams Parlement, Directie
Infrastructuur & Logistiek, t.a.v. Mevr. Myriam Vermaelen, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel,
tel. 02-552 40 03, fax 02-552 44 34.
Internetadres : www.vlaamsparlement.be.
1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Vlaams
Parlement, Directie Infrastructuur & Logistiek, t.a.v. Mevr. Jenny Van Baelen,
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel. 02-552 40 11, fax 02-552 44 34.
E-mail : Jenny.vanbaelen@vlaamsparlement.be.
Internetadres : www.vlaamsparlement.be.
1.4. Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming : Vlaams Parlement,
Directie Infrastructuur & Logistiek, t.a.v. Mevr. Myriam Vermaelen, Leuvenseweg 86, 1000
Brussel, tel. 02-552 40 03, fax 02-552 44 34.
Internetadres : www.vlaamsparlement.be.