Soc Huisvestingsmij. Vlaamse Ardennen, Oudenaarde

Bouw 6 appartementen te Oudenaarde-Ename, Abdijstraat.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde.
Contactpersoon : Hilde Delobelle (Verantwoordelijke Technische Dienst-Technische Dienst).
Tel. 055/23.07.51. Fax 055/31.39.15.
E-mail : hilde.delobelle@shmvlaamseardennen.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau Van Acker & Partners cvba, Congreslaan 36, 9000 Gent. Website :
n.landrieu@avapartners.be.
Contactpersoon : Nathalie Landrieu (Architecte). Tel. 09/222.13.45. Fax 09/221.34.56.
E-mail : n.landrieu@avapartners.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bouw 6
appartementen te Oudenaarde-Ename, Abdijstraat.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Bouw 6 appartementen te Oudenaarde-Ename, Abdijstraat.
Raming : 584.423,18 EUR (excl. BTW).
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Oudenaarde, Ename.
NUTS code : BE235 (Oudenaarde).
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
Subcategorie : 45211000 (Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 500 kalenderdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Vereiste erkenning : Categorie D, klasse 4 of volgens de voorwaarden gesteld in de wet op
de overheidsopdrachten en het bestek VMB/97 van de Vlaaamse Huisvestingsmaatschappij.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en het bestek VMB/97
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en het bestek VMB/97
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en het bestek VMB/97
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
Registratie 11.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D, Klasse 4.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 4270/2000/0536/01.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 16/03/2005. Prijs : 438,61 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : De dossiers zijn te koop mits voorafgaande betaling van
438,61 EUR (incl. BTW) bij ophaling, of 453,61 EUR (incl. BTW) bij versturing per post,
bij de opdrachtgever : Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, cvba, Sint-
Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde. Rekeningnummer : 777-5952675-55. Gelieve bij storting
als referen,tie te vermelden : aankoop dossier Ename, Abdijstraat.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 16/03/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 16/03/2005, te 9 u. 30 m., plaats : In de burelen van
de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18 te 9700
Oudenaarde.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.3) Overige inlichtingen :
Dossiers ter inzage :
Ten zetel van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18
te 9700 Oudenaarde, elke werkdag behalve zaterdag van 9 tot 12 uur. Tel. 055/31.62.14.
Fax 055/31.39.15.
Op het Kantoor voor inzage en verkoop van de bestekken en andere documenten betreffende
openbare aanbestedingen, Wetstraat 51, bus 7 te 1040 Brussel, elke werkdag behalve
zaterdag van 10 tot 16 uur.
Op het kantoor van de ontwerper : Architectenbureau Van Acker & Partners cvba,
Congreslaan 36 te 9000 Gent, elke werkdag behalve op zaterdag van 8 tot 12 uur en van
13 u. 45 m. tot 16 u. 45 m. Tel. 09/222.23.45. Fax. 09/221.34.56.
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 09/02/2005.
(@Ref :00676599/2005004244)