Hogeschool West-vlaanderen, Kortrijk

Nieuwbouw centrale diensten en uitbreiding van het departement PIH te Kortrijk.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Hogeschool West-Vlaanderen, centrale
diensten, t.a.v. Ph. Cardinael, SintMartens-Latemlaan 2 a, 8500 Kortrijk,
tel. + 32-56 24 12 94, fax + 32-56 24 12 92.
E-mail : philip.cardinael@howest.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zie bijlage A.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
nieuwbouw centrale diensten en uitbreiding van het departement PIH.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Markesteenweg 58, 8500 Kortrijk.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.31.50.00-8.
II.2. Verdeling in percelen : ja.
II.3. Uitvoeringstermijn : tachtig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
1° Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres),
telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger.
2° R.S.Z.-attest conform artikel 90, § 3 of § 4 van het koninklijk besluit van 8 januari
1996.
3° Attest van registratie : categorie 26 of 00.
4° Getuigschrift van inschrijving op de lijst van erkende aannemers.
5° Intentieverklaring met betrekking tot ontwerp veiligheidsplan, berekening posten
veiligheid en beschrijving werkmethode conform artikel 30.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken : geen bijkomende
documenten/attesten vereist.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken :
1° Erkenning : getuigschrift van erkenning : ondercategorie P.1, klasse 3.
2° Attest registratie : categorie 26 of 00.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie P.1, klasse 3 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
HWV-INFR/35.cdi.nieu VKS30238.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 25 maart 2005.
Prijs : 120,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : door storting op KBC nr. 467-5389431-04 van de kostprijs,
met vermelding VKS30238-L4.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25
maart 2005, te 11 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 25 maart 2005, te 11 uur, Hogeschool West-Vlaanderen,
departement DLO, Sint-Jorisstraat 71, te 8000 Brugge (Brugse binnenstad).
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.3. Overige inlichtingen :
De aanbestedingsdocumenten inzake de openbare aanbesteding liggen ter inzage bij de
hiernavermelde burelen maar zijn enkel te koop op het bureel van de ontwerper, in het
Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare
aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60
(61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64.
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 16 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : VK Studio Architects, Planners &
Designers, t.a.v. Tom Vergote, project engineer, Brugsesteenweg 210, 8800 Roeselare,
tel. + 32-51 26 20 20, fax + 32-51 26 20 21.
E-mail : nancy.v@vkgroup.be.
Internet : www.vkgroup.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : VK Studio Architect, Planners & Designers, t.a.v. Tom Vergote,
project engineer, Brugsesteenweg 210, 8800 Roeselare, tel. + 32-51 26 20 20,
fax + 32-51 26 20 21.
E-mail : nancy.v@vkgroup.be.
Internet : www.vkgroup.be.
1.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : Hogeschool
West-Vlaanderen, departement DLO, t.a.v. de heer Ph. Cardinael, architect,
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge (binnenstad), tel. + 32-50 44 67 89,
fax + 32-50 44 67 88.
E-mail : philip.cardinael@howest.be.
Bijlage B
Perceel 4 : elektrische installaties.
1. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.31.50.00-8.