Ziekenhuis Henry Serruys, Oostende

Herconditioneringswerken Ziekenhuis Henri Serruys AV.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Henri Serruysziekenhuis AV, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende.
Contactpersoon : Peter Lauwyck (ziekenhuis directeur). Tel. 059/55.52.60. Fax
059/55.59.60.
E-mail : peter.lauwyck@henriserruysav.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau, Verbeke en Verstraete, Muscarstraat 34, 8400 Oostende.
Contactpersoon : Johan Verstraete. Tel. 059/50.43.56. Fax 059/80.90.19. E-mail :
verstraete.johan@telenet.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau, Verbeke en Verstraete, Muscarstraat 34, 8400 Oostende.
Contactpersoon : Johan Verstraete. Tel. 059/50.43.56. Fax 059/80.90.19. E-mail :
verstraete.johan@telenet.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Herconditioneringswerken Ziekenhuis Henri Serruys AV.
Perceel 1 : nieuwe verbindingsgang C-vleugel 2e verdieping.
Perceel 2 : renovatiewerken C-vleugel 2e verdieping.
Perceel 3 : nieuwbouw afvallokaal.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45215000 (Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale
dienstverlening, crematorium en openbare toiletten).
II.2) Verdeling in percelen : Ja, aantal percelen : 3.
Perceel 1 : Nieuwe verbindingsgang C-vleugel 2e verdieping.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45215000 (Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale
dienstverlening, crematorium en openbare toiletten).
2) Korte beschrijving : Nieuwe verbindingsgang tussen C-vleugel en E-vleugel op 2e
verdieping.
Perceel 2 : Renovatie C-vleugel 2e verdieping.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45215000 (Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale
dienstverlening, crematorium en openbare toiletten).
2) Korte beschrijving : Herconditioneren en renoveren van enkele lokalen (consultaties)
op 2e verdieping van de C-vleugel.
Perceel 3 : Nieuwbouw afvallokaal.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45215000 (Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale
dienstverlening, crematorium en openbare toiletten).
2) Korte beschrijving : Nieuwbouw afvallokaal op gelijkvloers.
II.3) Uitvoeringstermijn : 140 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Attest R.S.Z.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Eventuele volmachten.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Attest betreffende het in orde zijn met de betalingen van directe belastingen en BTW.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Een lijst van min. 3 werken van een bedrag groter of gelijk aan dat van onderhavig
perceel, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van
goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag,
het tijdstip en de plaats van de uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze
uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een
goed einde werden gebracht.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D, Klasse 4.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Algemene offerteaanvraag.
IV.1.3) Gunningscriterium(a) : 1. Technische waarde van de offerte.
2. Referenties.
3. Kostprijs.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2005/01.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 20/03/2005. Prijs : 80 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : contante betaling of overschrijving op rek. 384-0164656-34.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 25/03/2005, om voor 10 uur.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 25/03/2005, te 10 uur, plaats : Henri Serruysziekenhuis
AV, Kaïrostraat 84, vergaderzaal 3, 8400 Oostende.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 18/02/2005.
(@Ref :00676898/2005005191)