Ocmw Kortrijk

Renovatie grootkeuken « De Nieuwe Lente », Peperstraat 141, 8501 Heule: ruwbouw. elektriciteit. centrale verwarming, sanitair, ventilatie.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : O.CM.W. Kortrijk, Budastraat 27,
8500 Kortrijk, tel. 056-24 48 00, fax 056-24 48 48.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zie bijlage A.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : renovatie
grootkeuken « De Nieuwe Lente », Peperstraat 141, 8501 Heule (Kortrijk).
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Perceel 1 :
ruwbouw.
Perceel 2 :
elektriciteit.
Perceel 3 :
centrale verwarming, sanitair, ventilatie.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : De Nieuwe Lente, Peperstraat 141, 8501 heule (Kortrijk).
II.2. Verdeling in percelen : ja.
II.3. Uitvoeringstermijn :
Perceel 1 : ruwbouw : zeventig werkdagen.
Perceel 2 : elektriciteit : vijfenveertig werkdagen.
Perceel 3 : centrale verwarming, sanitair, ventilatie : vijfenveertig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Kopie van de inschrijving op de lijst van erkende aannemers, met vermelding van categorie
en klasse.
Kopie van registratie als aannemer.
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken : een attest van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken :
Borgtocht 5 % van het oorspronkelijke aannemingsbedrag van de opdracht.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Perceel 1 (ruwbouw) : ondercategorie D.1 of D.5, klasse 2 (raming zonder BTW).
Perceel 2 (elektriciteit) : ondercategorie P.1.
Perceel 3 (CV, sanitair, ventilatie) : ondercategorie D.16 of D.17.
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.1.3. Gunningscriterium :
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 24 maart 2005.
Prijs : gratis.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 29
maart 2005, te 11 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : dinsdag 29 maart 2005, te 11 uur, in de burelen van het
O.C.M.W. Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 18 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : O.C.M.W. Kortrijk, t.a.v. de heer
Rik Lambert, directeur technische dienst, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, tel. 056-24 48 80.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : O.C.M.W. Kortrijk, t.a.v. de receptie, Budastraat 27, 8500 Kortrijk,
tel. 056-24 48 00, fax 056-24 48 48.
1.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : O.C.M.W. Kortrijk,
t.a.v. Mevr. de voorzitter, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, tel. 056-24 48 00, fax
056-24 48 48.
Bijlage B
Perceel 1 : ruwbouw :
1. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.26.27.00-8.
Perceel 2 : elektriciteit :
1. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.31.00.00-3.
Perceel 3 : centrale verwarming, sanitair, ventilatie :
1. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.33.00.00-6.