Gemeente Alveringem

Riolerings- en bestratingswerken in de Binnenweg te Beveren.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : college van burgemeester en schepenen,
Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem, tel. 058-28 88 82, fax 058-28 88 83.
E-mail : secretaris@alveringem.be.
Internet : www.alveringem.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : gemeente
Alveringem :
riolerings- en bestratingswerken in de Binnenweg te Beveren, en een zijstraat van de
Rozedaalstraat, te Alveringem.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
De opdracht omvat hoofdzakelijk :
opbraak bestaande rioleringen en bestratingen;
aanleg riolering ø 400 mm. beton : 30 m.;
aanleg riolering ø 250 mm. PVC : 120 m.;
aanleg riolering ø 315 mm. PVC : 105 m.;
aanleg bitumineuze rijwegverharding : 630 m2;
aanleg voetpaden in betonstraatstenen : 440 m2;
aanleg greppels : 120 m;
aanleg trottoirbanden ID2 : 350 m.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : gemeente Alveringem.
NUTS code BE258.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.31.20-6.
Bijkomende opdracht : hoofdcategorie 45.23.24.40-8.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : veertig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken : getuigschrift uitgereikt door een
bevoegde Belgische overheid waaruit blijkt dat aan de bijdragen inzake sociale zekerheid
overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het koninklijk besluit van
8 januari 1996 wordt voldaan.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken :
een lijst van werken behorende tot de voor deze aanneming vereiste categorie van minstens
klasse 3, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van
goede uitvoering, goedgekeurd door betrokken besturen, of
een verklaring die de personeelsbezetting, de werktuigen, het materieel en de technische
uitrusting vermeldt, waarover de aannemer voor de uitvoering van deze opdracht zal
beschikken.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie C, klasse 2 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid : 02133.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 181,47 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : door contante betaling of overschrijving op rekening
230-0628793-59, geopend op naam van Grontmij, N.V., Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen. De
stukken kunnen afgehaald worden op volgend adres : Grontmij, OostendseSteenweg 146, te
8000 Brugge.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 25 maart 2005, te 10 uur.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 21 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Grontmij, ter attentie van
W. Deschuytter, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge, tel. 050-45 79 80, fax 050-45 79 90.
E-mail : brugge@grontmij.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Grontmij, ter attentie van W. Deschuytter, Oostendse Steenweg 146,
8000 Brugge, tel. 050-45 79 80, fax 050-45 79 90.
E-mail : brugge@grontmij.be.