Intercommunale Haviland, Asse

Opbraak bestaande wegen, aanleg gescheiden rioleringsstelsel en buffering, aanleg van rijweg en parkeerstroken in asfalt en betonstraatstenen, groenaanleg.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Intercommunale Haviland, t.a.v. de
heer Louis Delcart, directeur, Brusselsesteenweg 617, 1731 Asse (Zellik),
tel. 02-466 51 00, fax 02-466 49 81.
E-mail : info@haviland.be.
Internet : www.haviland.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : aanleg
verkaveling Het Dorp te Galmaarden (Vollezele).
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
opbraak bestaande wegen, aanleg gescheiden rioleringsstelsel en buffering, aanleg van
rijweg en parkeerstroken in asfalt en betonstraatstenen, groenaanleg.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : 1570 Galmaarden (Vollezele), binnengebied tussen Steenstraat en
Ninoofsesteenweg.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.00.00.00, subcategorieën : 45.20.00.00; 45.23.00.00.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : tachtig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit : R.S.Z.-attest,
registratiebewijs als aannemer van werken, erkenningsattest.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie C, klasse 3 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid : 10.008.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 8 april 2005.
Prijs : 215,75 EUR (verzending), 185,50 EUR (afhaling), inclusief BTW.
Voorwaarden voor verkrijging :
Verzending : storting vann 215,75 EUR (inclusief BTW), op rek. 091-0006328-52 van de
Intercommunale Haviland.
Afhaling : cash betaling van 185,50 EUR (inclusief BTW).
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 15
april 2005, te 11 u. 30 m.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 15 april 2005, te 11 u. 30 m., Intercommunale Haviland,
Brusselsesteenweg 617, te 1731 Asse (Zellik), in de vergaderzaal (1e verdieping).
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 22 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Intercommunale Haviland, t.a.v.
de heer Filip De Ryst, Brusselsesteenweg 617, 1731 Asse (Zellik), tel. 02-467 11 47,
fax 02-466 49 81.
E-mail : filip.deryst@haviland.be.
Internet : www.haviland.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Intercommunale Haviland, t.a.v. dienst boekhouden, Brusselsesteenweg
617, 1731 Asse (Zellik), tel. 02-467 11 22, fax 02-466 49 81.
E-mail : eric.walravens@haviland.be.
Internet : www.haviland.be.