Ocmw Sint-katelijne-waver

Het aanleggen van R.W.A.- en D.W.A.-riolen, verhardingen in betonstraatstenen, hermaken cementbetonverhardingen te Sint-Katelijne-Waver.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : O.C.M.W. van Sint-Katelijne-Waver,
t.a.v. M. Staes, secretaris, Wilsonstraat 28 A, 2860 Sint-Katelijne-Waver,
tel. 015-31 31 35, fax 015-31 99 91.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : wegen- en
rioleringswerken in de verkaveling aan de Spoorweglei.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
aanleggen van R.W.A.- en D.W.A.-riolen, verhardingen in betonstraatstenen, hermaken
cementbetonverhardingen.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : gemeente Sint-Katelijne-Waver/BE 212.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.00.00.00-7.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : vijfenveertig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie C, klasse 2 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : verkorte inschrijvingstermijn.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid : SR.7.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 25 maart 2005.
Prijs : 115,00 EUR.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 29
maart 2005, te 11 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 29 maart 2005, te 10 uur, plaats : burelen O.C.M.W. van
Sint-Katelijne-Waver.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 22 februari 2005.
Bijlage A
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Studiebureel Hevec, t.a.v. L. Verstraelen, zaakvoerder,
Populierenlaan 1, 2840 Rumst, tel. 03-844 30 17, fax 03-844 31 35
E-mail : administratie@hevec.be.