Centrum Voor Volwassenonderwijs, Gent

Leveren en plaatsen van bijkomende eerste uitrusting/meubilair te Gent. Perceel 17 : Houten schrijnwerk.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal- & Pedagogisch Werk
Gent, vzw, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent.
Contactpersoon : Ann Machtelinckx (directeur). Tel. 09/218.89.30.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Stoop & D'Herde Architects, Begijnhoflaan 59, 9000 Gent.
Contactpersoon : Bieke Depuydt. Tel. 09/255.50.54. Fax 09/233.36.04. E-mail :
info@stoop-dherde.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Stoop & D'Herde Architects, Begijnhoflaan 59, 9000 Gent.
Contactpersoon : Bieke Depuydt. Tel. 09/255.50.54. Fax 09/233.36.04. E-mail :
info@stoop-dherde.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Leveren en plaatsen van bijkomende eerste uitrusting/meubilair.
Perceel 17 : Houten schrijnwerk.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Edgard Tinelstraat 92, 9040 Gent.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
Subcategorie : 45400000 (Afwerking van gebouwen).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 55 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Getuigschrift van registratie 00 of in de categorie overeenstemmend met de uit te voeren
werkzaamheden.
R.S.Z.-attest met droogstempel.
Bewijs waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte blijkt.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Zie bestek.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Zie bestek.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Zie bestek.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 99/238 DIGO :
V.O.2146.6.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 30/03/2005. Prijs : 13,36 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : Het bestek kan enkel verkregen worden mits contante
betaling of na overschrijving van 11,86 EUR (incl. BTW 21 %) + port 1,50 EUR op rek. nr.
Fortis 290-0211002-48 van Stoop & D'Herde Architects & Partners, cvba, Begijnhoflaan 59,
9000 Gent, (met vermelding van BTW nr.).
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 31/03/2005, te 10 uur.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 31/03/2005, te 10 uur, plaats : Edgard Tinelstraat 92,
9040 Gent.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 23/02/2005.
(@Ref :00676976/2005005612)