Gemeente Holsbeek

De werken omvatten het affrezen van de bestaande toplaag en het aanbrengen van een nieuwe toplaag van een aantal wegen voor een oppervlakte van ong. 11.000 m2.

AANKONDINGING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.
Contactpersoon : Danny Verryt. Tel. 016/62.95.06. Fax 016/62.95.08. E-mail :
danny.verryt@holsbeek.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor de indiening van aanvragen tot deelneming
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Werken :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.2) Aard en omvang van de prestaties :
De werken omvatten het affrezen van de bestaande toplaag en het aanbrengen van een
nieuwe toplaag van een aantal wegen voor een oppervlakte van ong. 11.000 m2.
II.1.3) Nomenclatuur :
CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 75000000 (Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale
verzekering).
II.4) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Gemeente Holsbeek.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Technische bekwaamheid :
Een lijst met referenties van vergelijkbare werken uitgevoerd in de laatste drie jaar
evenals een lijst van beschikbaar personeel en materiaal worden bijgevoegd.
P.S. De aannemers die wensen een kandidatuur in te dienen en die dit reeds in het
verleden gedaan hebben voor soortgelijke werken binnen de gemeente hoeven voormelde
lijsten niet bij te voegen.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
De inschrijver moet geregistreerd zijn overeenkomstig de toepasselijke regelementering.
De voor de opdracht vereiste registratiecategorie is 02, 03, 04, 05 of 00.
Een afschrift van het bewijs van registratie dient bij de kandidaatstelling gevoegd te
worden.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
De inschrijver dient erkend te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelementeringen
volgens de aard van de opdracht en het bedrag van zijn offerte.
De vereiste erkenning op besis van de raming :
Categorie : C. Klasse : 1.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Referentielijst recent uitgevoerde werken.
Lijst personeel en materieel.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie C5 (C5. Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 1.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1) Type van procedure : Beperkte aanbesteding.
IV.2) Aantal gegadigden die de aanbestedende overheid voornemens is uit te nodigen een
offerte in te dienen : Minimum : 3, maximum : 15.
IV.3) Administratieve inlichtingen :
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Asf/05/Div.
IV.3.2) Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming : 21/03/2005, te
11 uur.
IV.3.3) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.3.4) Geldigheidsperiode van lijst : 2 maanden.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.2) Datum van verzending van de aankondiging : 24/02/2005.
(@Ref :00672087/2005005590)