Stad Beringen

Wegenis- en rioleringswerken in de Zavelstraat.

Aankondiging van opdracht :
Werken
Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja.
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : stadsbestuur Beringen, t.a.v.
de studiedienst, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, tel. 011-43 03 62, fax 011-43 46 58.
E-mail : studie@beringen.be.
Internet : www.beringen.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zie bijlage A.
I.5. Type van aanbestedende dienst : regionale/lokale overheid.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : uitvoering.
II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen.
II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
wegenis- en rioleringswerken in de Zavelstraat.
II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : opbraakwerken, grondwerken, aanleg
riolering, aanleg bitumineuze wegverharding.
II.1.9. Verdeling in percelen : neen.
II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : neen.
II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zestig dagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het inschrijvingsbedrag +
aanvullende borgsom.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn
voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische
capaciteit : geldig R.S.Z.-attest.
III.2.1.1. Juridische situatie, verlangde bewijsstukken :
niet in staat van faillissement of vereffening verkeren;
in orde zijn met de bijdragen van de sociale zekerheid;
in orde zijn met de betaling van de belastingen.
III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : bewijs van
registratie 00 of 05.
III.2.1.3. Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : bewijs van erkenning,
categorie C, klasse 2 of hogere.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
Afdeling IV. Procedure :
IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : bestek nr. 13116.
IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 12 april 2005.
Prijs : 100,00 EUR.
Voorwaarden en wijze van betaling : door overschrijving van 100,00 EUR op rek. nr.
730-0041061-26 van Stabo L.
IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 12
april 2005, te 11 u. 30 m.
IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of
het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen :
honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes).
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend :
IV.3.7.1. Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : openbaar.
IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : 12 april 2005, te 11 u. 30 m., plaats : SAC
aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, te 3580 Beringen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen.
VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de
EU wordt gefinancierd : neen.
VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 24 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen :
Stabo L. C.V.B.A., t.a.v. Ivo Spaepen, Tiensevest 132, 3000 Leuven, tel. 016-24 29 80,
fax 016-24 29 11.
1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen :
Stabo L. C.V.B.A., t.a.v. Ivo Spaepen, Tiensevest 132, 3000 Leuven, tel. 016-24 29 80,
fax 016-24 29 11.
1.4. Adres voor indiening van offertes, aanvragen tot deelneming :
Stadsbestuur Beringen, t.a.v. Erwin Tempels, aanbestedingsambtenaar, Mijnschoolstraat 88,
3580 Beringen, tel. 011-43 03 62, fax 011-43 46 58.