Ocmw Ingelmunster

Chappewerken en estrichvloeren te Ingelmunster.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : O.C.M.W. Ingelmunster, t.a.v. de heer
Jan Defreyne, voorzitter, de heer Joost Vandeweghe, secretaris, Oostrozebekestraat 4,
8770 Ingelmunster, tel. 051-31 13 03, fax 051-30 45 81.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als punt
I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
Slopen van bestaande bankagentschap en appartement-nieuwbouw van kantoorgebouw als
sociaal huis voor het O.C.M.W. Ingelmunster, perceel 11, chappewerken, estrichvloeren.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
perceel 11, chappewerken, estrichvloeren.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : chappewerken.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.26.23.21-7 zijnde chappewerken, estrichvloeren.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : dertig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
R.S.Z.-attest;
attest van registratie;
attest van erkenning.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie D.29, klasse 1 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 6 april 2005.
Prijs : 40,00 EUR + BTW 21 % = 8,40 EUR of in totaal 48,40 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : storting op rekening nummer 001-0395355-59 van de
architekt Ir. Arch. Luc Morlion, of bij contante betaling bij afhaling van het dossier na
afspraak.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 8
april 2005, te 10 uur, of 43 dagen vanaf verzending van de aankondiging (datum van
verzending 24 februari 2005).
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 8 april 2005, te 10 uur, plaats : vergaderzaal van het
gemeentehuis van Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau, t.a.v. Ir. Arch. Luc Morlion, Bruggestraat 20, 8770 Ingelmunster, tel.
051-30 54 41, fax 051-31 54 67.
E-mail : luc.morlion@skynet.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : architectenbureau, t.a.v. Ir. Arch. Luc Morlion, Bruggestraat 20,
8770 Ingelmunster, tel. 051-30 54 41, fax 051-31 54 67.
E-mail : luc.morlion@skynet.be.