Gemeente Hamme

Uitbreken en afvoeren van bestaande houten buitenschrijnwerk. Leveren en plaatsen van ramen, deuren en venstertabletten in PVC.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : gemeentebestuur Hamme, t.a.v. de heer
Bart Peeters, diensthoofd openbare werken, Marktplein 1, 9220 Hamme, tel. 052-47 55 70,
fax 052-47 55 79.
E-mail : bpe@hamme.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : vernieuwen
buitenschrijnwerk voormalig klooster Marktplein.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
uitbreken en afvoeren van bestaande houten buitenschrijnwerk.
Leveren en plaatsen van ramen, deuren en venstertabletten in PVC.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : voormalig klooster/zorgcentrum, Marktplein 20, 9220 Hamme.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.42.11.00-5.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : dertig kalenderdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie D.5, klasse 1 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 4 april 2005.
Prijs : 10 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : voorafgaandelijke storting op rekening 091-0002869-85 met
vermelding « buitenschrijnwerk oud klooster ».
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 11
april 2005 of vijfenveertig dagen vanaf verzending van de aankondiging.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 11 april 2005, te 11 uur, schepenzaal gemeentehuis,
Marktplein 1, 9220 Hamme.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 25 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : gemeentebestuur Hamme, t.a.v.
Bart Peeters, diensthoofd openbare werken, Peperstraat 16, 9220 Hamme, tel. 052-47 55 70,
fax 052-47 55 79.
E-mail : bpe@hamme.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : gemeentebestuur Hamme, t.a.v. Guido Vergeylen, Peperstraat 16, 9220
Hamme, tel. 052-47 55 77, fax 052-47 55 79.
E-mail : gve@hamme.be.