Waterwegen En Zeekanaal Nv, Antwerp

Renovatie van de stuwbrug aan de monding van de Nete-afleiding.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Waterwegen en Zeekanaal, N.V., ter
attentie van ir. Leo Meyvis, Copernicuslaan 1, bus 13, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 67 11,
fax 03-224 67 05.
E-mail : gustaaf.vanloo@lin.vlaanderen.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Nete te Lier :
renovatie van de stuwbrug aan de monding van de Nete-afleiding. Bestek 16EI/05/07.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Nete te Lier.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.22.11.19-9.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : honderd twintig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit : documenten conform artikel 17
tot 19 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
Artikel 17. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van
werken, kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de aannemer :
1° die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden
heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een
overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat
in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2° die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van
vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhanging is of die het voorwerp is van een
gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3° die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor
een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke
grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5° die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 90 van dit besluit; § 3, indien hij Belg is, en § 4, indien hij
buitenlander is;
6° die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7° die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit
hoofdstuk.
Het bewijs dat de aannemer zich niet in één van de gevallen, vermeld in 1°, 2°, 3°, 5° of
6° bevindt, kan geleverd worden door voorlegging van volgende stukken :
voor 1°, 2° of 3° : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document
uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of
herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
voor 5° of 6° : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken
land.
Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken
land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring
van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een
bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken :
Artikel 18. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken,
kan de financiële en economische draagkracht van de aannemer, over het algemeen,
aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties :
1° door passende bankverklaringen;
2° door voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de
onderneming, indien de wetgeving van het land waar de aannemer is gevestigd de
bekendmaking van balansen voorschrijft;
3° door een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de
onderneming over de laatste drie boekjaren.
De aanbestende overheid geeft in de aankondiging van opdracht of in de uitnodiging tot
het indienen van een offerte deze van de referentie(s) in 1°, 2° en 3° aan die ze
verlangt, evenals de andere bewijsstukken die moeten worden overgelegd.
Indien de aannemer om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties over te
leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten
die de aanbestedende overheid geschikt acht.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken :
Artikel 19. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken,
kan de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond worden door één of meer van de
volgende referenties :
1° door studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader
en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken;
2° door de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door
getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken.
Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de
werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst
en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval
zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de aanbestedende
overheid toegezonden worden;
3° door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting
vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk;
4° door een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de
onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren;
5° door een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die,
al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de
aannemer voor de uitvoering van het werk.
De aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van opdracht of in de uitnodiging tot
het indienen van een offerte aan, welke van deze referenties zij verlangt.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie B, klasse 3 (raming zonder BTW).
Registratie : categorie 01 of 00.
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
NT.LIE/051.1.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 5 april 2005.
Prijs :
Bedrag bij afhaling : 52,83 EUR.
Bedrag bij verzending : 62,51 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : betaling via overschrijving met vermelding van
besteknummer als mededeling op het nummer 435-4528321-53 van Waterwegen en
Zeekanaal, N.V., of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal, N.V.,
Oostdijk 110, te 2830 Willebroek, of contant in de kantoren van Waterwegen en
Zeekanaal, N.V., afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, te 9000 Gent.
Belangrijke opmering : het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van de
offerte en in elk stadium van de procedure na ontvangst van de offerte is niet toegestaan.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming :
5 april 2005, te 11 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : dinsdag 5 april 2005, te 11 uur, op de kantoren van de
afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1, bus 13, 2e verdieping, te 2018 Antwerpen.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 24 februari 2005.
Bijlage A
1.3.1. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Waterwegen en Zeekanaal, N.V., Oostdijk 110, 2830 Willebroek, tel.
03-860 62 11, fax 03-886 21 98.
E-mail : info@WenZ.be
Internet : http://www.WenZ.be.
1.3.2. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Waterwegen en Zeekanaal, N.V., afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28,
9000 Gent, tel. 09-268 02 11, fax 09-268 02 72.
E-mail : bovenschelde@lin.vlaanderen.be.