Kristelijk Medico-sociaal Leven, Vzw, Turnhout

Het verbouwen van een woning met kantoor tot dag- nachtverblijf voor mindervaliden aan de Mermansstraat te Turnhout. Lot : Algemene bouwwerken.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Vzw Kristelijk Medico-Sociaal Leven, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout.
Contactpersoon : Jan Verellen (secretaris). Tel. 014/40.35.20.
E-mail : jan.verellen@kmsl.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck, bvba, Leest 3, bus 2, 2330 Merksplas.
Contactpersoon : Peeters Jan (architect). Tel. 014/63.40.85. Fax 014/67.38.60. E-mail :
jan.peeters@pvgv.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Muylenberg.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Het verbouwen van een woning met kantoor tot dag- nachtverblijf voor mindervaliden aan
de Mermansstraat 14-16, te 2300 Turnhout.
Lot : Algemene bouwwerken.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Mermansstraat 14-16, 2300 Turnhout.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 270 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Zie hieronder.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een verklaring op erewoord toe waarin hij
verklaart dat :
hij of de vennootschap waarvoor hij optreedt zich niet in staat van faillissement of
vereffening bevindt;
hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit
aantast of bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fouten begaan heeft.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Copie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers met vermelding van de
categorie, ondercategorie en klasse.
Copie van de registratie als aannemer.
Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met droogstempel : recentste versie.
De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een erewoordverklaring waarin hij verklaart
dat.
Hij of de vennootschap waarvoor hij optreedt voldoende solvabel is voor de uitvoering van
de opdracht.
Hij in orde is met de betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving
of die van het land waarin hij gevestigd is.
De inschrijver voegt bij zijn bieding een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Referentielijst van projecten van vergelijkbare omvang of met vergelijkbare deelaspecten
uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
Referenties studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het
ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van
het project.
Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is
te laten uitvoeren in onderaanneming. Hierbij een vermelding van de betreffende
onderaannemers.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D, Klasse 4.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 341.00.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 200,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : aanbestedingsdcoumenten te bekomen bij de ontwerper mits
contante betaling of mits voorafgaandelijke storting op rekening nummer 001/3481677/35
ten name van Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck, bvba, Leest 3, bus 2 te 2330
Merksplas en vermelding van « Muylenberg » en het BTW nummer.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 15/04/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 15/04/2005, te 10 u. 30 m., plaats : Vergaderzaal
gelijkvloers aangeduid door de opdrachtgever in Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 25/02/2005.
(@Ref :00672299/2005005925)