Aquafin Nv, Aartselaar

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met inbegrip van de bijbehorende randvoorzieningen en constructies (o.a. overstort) en het herbouwen van de rijwegverharding.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Aquafin, nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.
Contactpersoon : Annemie Van den Broeck. Tel. 03/450.45.11.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Arcadis Gedas, nv, Kempische Steenweg 301, 3500 Hasselt.
Contactpersoon : Willy Boschmans. Tel. 011/28.88.04. Fax 011/28.88.01. E-mail :
wboschmans@arcadisgedas.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Arcadis Gedas, nv, Kempische Steenweg 301, 3500 Hasselt.
Contactpersoon : Willy Boschmans. Tel. 011/28.88.04. Fax 011/28.88.01. E-mail :
wboschmans@arcadisgedas.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aansluiting
Grobbendonkseweg-Sperwerlaan.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Deze opdracht omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met inbegrip van de
bijbehorende randvoorzieningen en constructies (o.a. overstort) en het herbouwen van de
rijwegverharding, hoofdzakelijk in de Sperwerlaan, Grobbendonkseweg, Beenderstraat en
Hooidonkstraat.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Nijlen : Grobbendonkseweg, Beenderstraat en Hooidonk. Grobbendonk :
Sperwerlaan.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 150 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Registratie, erkenning en klasse.
Geldig R.S.Z.-attest.
Lijst met identificatie van de onderaannemers.
Bewijs van bevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Voldoen aan registratie, erkenning en klasse.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Bewijsschrift van klasse, erkenning en registratie.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Bewijsschrift van klasse, erkenning en registratie.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie C1, Klasse 6.
Categorie E1 (E1. Moerriolen), Klasse 6.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 20.279.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 375 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : De b escheiden zijn verkrijgbaar mits contante betaling of
voorafgaandelijke storting van 375 EUR + ev. 20 EUR (verzendingskosten) + ev. 21 EUR
(diskette of e-mail vermelden) op bankrekeningnr. BBL 320-0687053-72 van Arcadis Gedas,
nv. De documenten zijn af te halen op volgend adres : Kempische Steenweg 301 te 3500
Hasselt.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 01/04/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 01/04/2005, te 10 uur, plaats : De opening van de
offertes heeft plaats op vrijdag 1 april 2005 te 10 uur in de burelen van de nv Aquafin,
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ten overstaan van de heer ing. D. Dewaele, directeur
infrastructuur of zijn afgevaardigde.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 24/02/2005.
(@Ref :00676996/2005005780)