Europacollege, Brugge

Restauratie en renovatie van Europacollege, campus « Verversdijk ». Buitenschrijnwerken in aluminium, gebouwen N1 en N2.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : Europacollege, t.a.v. Lieve Verhaeghe,
Dijver 11, 8000 Brugge, tel. 050-47 71 62, fax 050-47 71 60.
E-mail : Lverhaeghe@coleurop.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : restauratie en renovatie van
Europacollege, campus « Verversdijk ».
Perceel 304.2 :
Buitenschrijnwerken in aluminium, gebouwen N1 en N2.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : campus « Verversdijk », 8000 Brugge.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : honderd dagen (N2) + honderd twintig dagen (N1).
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Vereiste bewijsstukken :
kopie getuigschrift vereiste erkenning (ondercategorie D.14 of D.20);
kopie vereiste registratie (categorie 00, 20 of 21);
origineel R.S.Z.-attest.
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken : getuigschrift niet in staat van
faillissement of van vereffening.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken : bankverklaring(en).
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken : lijst van uitgevoerde werken
(laatste vijf jaar).
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Subcategorie D.14 of D.20, klasse 5 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid : P304.2.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 12 april 2005.
Prijs : 201,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : afhaling (zie I.3) of overschrijving van 201,00 EUR
(inclusief BTW) op rekening 320-0036970-83 van « Xaveer De Geyter Architecten, B.V.B.A. »
met vermelding van « Europacollege, perceel 304.2, BTW-nummer ».
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 12
april 2005, te 10 u. 30 m.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 12 april 2005, te 10 u. 30 m., Europacollege, Dijver 11, 8000
Brugge.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 25 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : X. De Geyter, Architecten, t.a.v.
Mevr. Esther Goris, Sainctelettesquare 12, 1000 Brussel, tel. 02-218 88 86, fax
02-218 88 87.
E-mail : info@xdga.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : X. De Geyter, Architecten, t.a.v. Mevr. Esther Goris,
Sainctelettesquare 12, 1000 Brussel, tel. 02-218 88 86, fax 02-218 88 87.
E-mail : info@xdga.be.