Gemeente Assenede

Wegrenovatie d.m.v. recyclage in situ (cementgebonden) en aanbrengen van nieuwe asfaltlagen.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : gemeente Assenede, t.a.v. college van
burgemeester en schepenen, Markt 4, 9960 Assenede, tel. 09-341 95 95, fax 09-341 95 99.
E-mail : gemeentebestuur@assenede.be.
Internet : www.assenede.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : renovatie De
Vent, te Bassevelde.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
wegrenovatie d.m.v. recyclage in situ (cementgebonden) en aanbrengen van nieuwe
asfaltlagen.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Assenede (deelgemeente Bassevelde).
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.31.40-2.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
Bewijs van erkenningg in ondercategorie C.5, klasse 1.
Bewijs van registratie in categorie 00 of 05.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken : attest van
handelsrechtbank.
III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken : verklaring die de werktuigen,
materieel en de technische uitrusting vermeld relevant voor de opdracht.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie C.5, klasse 1 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
GV/99690401.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 50,00 EUR, inclusief BTW, op rek. 001-3648288-97 van Goegebeur-Van den Bulcke,
Herbakkersplein 5, te 9900 Eeklo, met vermelding : « renovatie Vent ».
Voorwaarden voor verkrijging : betaling van dossierskosten.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 8 april 2005, te 10 uur, gemeentehuis Assenede, Markt 4, te
9960 Assenede.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.3. Overige inlichtingen : bestek ligt eveneens ter inzage in het Kantoor voor inzage en
verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen,
Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60 (61, 62, 63, 64),
fax 02-290 19 64.
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 25 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Studiebureel Goegebeur-Van den
Bulcke, t.a.v. Ludo Vandepitte, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo, tel. 09-377 13 93,
fax 09-378 23 01.
E-mail : vdb.g@scarlet.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : Studiebureel Goegebeur-Van den Bulcke, t.a.v. Ludo Vandepitte,
Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo, tel. 09-377 13 93, fax 09-378 23 01.
E-mail : vdb.g@scarlet.be.