Ocmw Turnhout

Algemene aanneming, industrieel flexibel bouwen.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : O.C.M.W.- Turnhout, t.a.v. Mevr. K. De
Backer, directeur Sint-Elisabethziekenhuis, Albert Van Dyckstraat 20, 2300 Turnhout,
tel. 014-44 23 23, fax 014-41 96 17.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde eisen voldoet.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : uitbreiding
RT/NG/MO, modulair gebouw.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
algemene aanneming, industrieel flexibel bouwen.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Sint-Elisabeth ziekenhuis Turnhout, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 34.22.10.00-2.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : zeventig kalenderdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie D, klasse 3 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : algemene offerteaanvraag.
IV.1.3. Gunningscriterium :
Uitvoeringstermijn.
Productkwaliteit.
Kostprijs.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid : 2388.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 140,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : na voorafgaande betaling op rek. 402-9109681-20 of cash op
kantoor na telefonische afspraak.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 11
maart 2005, te 11 uur, of twaalf dagen vanaf verzending van de aankondiging.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 11 maart 2005, te 11 uur, raadzaal van O.C.M.W.-bestuur
Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20, te 2300 Turnhout.
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.3. Overige inlichtingen :
Verkorte aanbestedingsprocedure omwille van volgende reden :
Dossier dient in O.C.M.W.-begroting van 2005 gerealiseerd te worden en dient om
uitbatingstechnische redenen vóór de bouwvakantie gerealiseerd te zijn.
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 25 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : FDA architecten & ingenieeurs,
N.V., t.a.v. de heer K. Rombouts, Jan Van Rijswijcklaan 162, bus 10, 2020 Antwerpen,
tel. 03-226 37 70, fax 03-226 37 22.
E-mail : Koen.rombouts@fda.be.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : FDA architecten & ingenieurs, N.V., t.a.v. Mevr. I. Pierloz, Jan Van
Rijswijcklaan 162, bus 10, 2020 Antwerpen, tel. 03-226 37 70, fax 03-226 37 22.
E-mail : inge.pierloz@fda.be.