De Ideale Woning Cv, Berchem

Architectuuropdracht te Schoten.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Diensten
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Cv De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem.
Contactpersoon : Marc Viekevorst. Tel. 03/320.29.72. Fax 03/366.08.57. E-mail :
marc.viekevorst.diw@cipal.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening : 12 (Bouwkundige diensten; Technische
en gentegreerde technische diensten; Diensten van stedebouw en landschapsarchitectuur;
Diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; Diensten voor het
uitvoeren van technische proeven en analyses).
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
Architectuuropdracht.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Oproep tot kandidaatstelling voor een architectuuropdracht.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Schoten Marsstraat.
NUTS code : BE211 (Antwerpen (Arrondissement)).
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 74000000 (Diensten op het gebied van architectuur, werktuigbouw, bouw,
recht, boekhouding en andere professionele dienstverlening).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : Tot 07/04/2005.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Oproep tot kandidaatstelling voor een architectuuropdracht voor een sociaal
huisvestingsproject bestaande uit de realisatie van 10 eengezinswoningen en 20
appartementen met meterlokalen en bergruimten te Schoten, Marsstraat.
Selectiecriteria :
ervaring in de sociale huisvesting, inbreidingsbouw, groepsbouw, te staven met
referenties;
ervaring in kwaliteits-, kosten- en tijdsbeheersing en aandacht voor rationeel
energieverbruik bij ontwerp en uitvoering, te staven met referenties.
De visie mbt het verloop van het bouwproces en de filosofie inzake de bouw van een
sociaal huisvestingsproject : schriftelijk bij de kandidatuur te voegen, max. 2 blz. A4.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
De opdracht voor het ontwerp en het toezicht op de werken zal toevertrouwd worden aan een
persoon, in het bezit van een diploma architect of architect-ingenieur, of een
personenassociatie die gerechtigd is de functie van architect uit te oefenen. Kandidaten
moeten de bepalingen van het modelcontract en de ereloonschalen van de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij aanvaarden.
Kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Neen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Er worden geen borgsommen gevraagd.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Diploma architect of architect-ingenieur.
Bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Beperkte aanbesteding.
IV.1.2) Aantal gegadigden die de aanbestedende overheid voornemens is uit te nodigen een
offerte in te dienen : 5.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming : 07/04/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.3) Overige inlichtingen :
De kandidatuur dient onder dubbele omslag te worden verzonden naar of afgegeven bij de
opdrachtgever en dient aldaar toe te komen uiterlijk op 07 april 2005 te 11 uur met
vermelding architectuur Schoten, Marsstraat.
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 25/02/2005.
(@Ref :00670829/2005005987)