Provincie Vlaams-brabant

Wijzigingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 8 van 25/02/05, blz. 2159, bericht 2188.
Type opdracht : Werken
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
Website : www.vlaamsbrabant.be.
Contactpersoon : Danny Wauters. Tel. 02/456.07.25. Fax 02/456.07.30. E-mail :
danny.wauters@vlaamsbrabant.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Ruimingswerken uit te voeren aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in
de provincie Vlaams-Brabant : Benedenscheldebekken - 2005.
Te wijzigen tekst :
De opening van de offertes heeft plaats op woensdag 6 april 2005 te 11 uur. Dit is ook de
uiterste datum voor het indienen van de offertes.
Datum van verzending van de aankondiging : 28/02/2005.
(@Ref :00672427/2005006096)