Gemeente Olen

Het leveren van containers voor de opslag van afval op containerparken in verschillende loten.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Leveringen
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeentebestuur Olen, Dorp 1, 2250 Olen.
Contactpersoon : Daisy Colsoul (Milieuambtenaar). Tel. 014/27.95.08. Fax 014/26.31.20.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
Website : www.iok.be.
Contactpersoon : Katrien Ver Elst (Adjunct-Diensthoofd-IOK Afvalbeheer). Tel.
014/58.42.61. Fax 014/57.10.30.
E-mail : katrien.verelst@iok.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
Website : www.iok.be.
Contactpersoon : Katrien Ver Elst (Adjunct-Diensthoofd-IOK Afvalbeheer). Tel.
014/58.42.61. Fax 014/57.10.30.
E-mail : katrien.verelst@iok.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen : Aankoop.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : CONTAINERS CP
OLEN.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Het leveren van containers voor de opslag van afval op containerparken in verschillende
loten :
Lot 1 : open containers van ca. 12 m3.
Lot 2 : open containers van ca. 15 m3.
Lot 3 : open containers van ca. 20 m3.
Lot 4 : gesloten containers (zeecontainers) van 6 m.
Lot 5 : gesloten containers (zeecontainers) van 12 m.
Lot 6 : zelfpersende container voor plastiek.
Inschrijvers zijn niet verplicht om voor alle loten een inschrijving in te dienen.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Olen.
NUTS code : BE213 (Turnhout).
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213000 (Grote containers).
II.2) Verdeling in percelen : Ja, aantal percelen : 6.
Perceel 1 : open containers van ca. 12 m3.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213800 (Containers voor afvalmateriaal).
2) Korte beschrijving : open containers van ca. 12 m3.
Perceel 2 : open containers van ca. 15 m3.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213800 (Containers voor afvalmateriaal).
2) Korte beschrijving : open containers van ca. 15 m3.
Perceel 3 : open containers van ca. 20 m3.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213800 (Containers voor afvalmateriaal).
2) Korte beschrijving : open containers van ca. 20 m3.
Perceel 4 : gesloten containers (zeecontainers) van 6 m.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213300 (Standaard vrachtcontainers).
2) Korte beschrijving : gesloten containers (zeecontainers) van 6 m.
Perceel 5 : gesloten containers (zeecontainers) van 12 m.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213300 (Standaard vrachtcontainers).
2) Korte beschrijving : gesloten containers (zeecontainers) van 12 m.
Perceel 6 : zelfpersende container voor plastiek.
1) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 28213000 (Grote containers).
2) Korte beschrijving : zelfpersende container voor plastiek.
II.3) Uitvoeringstermijn : 45 kalenderdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Bewijs van inschrijving in het handelsregister.
Bewijs dat de inschrijver niet in staat van faling of vereffening verkeert.
Bewijs dat de inschrijver in orde is met de bijdragen aan de sociale zekerheid.
Bewijs dat de inschrijver in orde is met de betaling van belastingen (directe en BTW).
Een recente jaarrekening tot staving van de financiële en economische draagkracht.
Omstandige omschrijving van gelijkaardige opdrachten die eerder werden uitgevoerd
(referenties).
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een
gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit
blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan.
Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Jaarrekening van het laatste jaar tot staving van de financiële en economische
draagkracht met een overzicht van de structuur van de onderneming, een overzicht van de
aandeelhouders en deelnemingen.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie
jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren.
Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is
in onderaanneming te geven.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Algemene offerteaanvraag.
IV.1.3) Gunningscriterium(a) :
Prijs : 50 punten.
Kwaliteit : 30 punten.
Leveringstermijn : 20 punten.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Containers CP Olen.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 20/04/2005. Prijs : 15 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : Het bestek met het bijhorend inschrijvingsformulier is
verkrijgbaar door voorafgaandelijke overschrijving van 15 EUR op rekeningnummer
733-0194188-24 van IOK Afvalbeheer met vermelding « Containers CP Olen - KVE ».
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 21/04/2005, te 9 u. 30 m.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 21/04/2005, te 9 u. 30 m., plaats : De opening der
offertes zal plaatsvinden in openbare zitting op 21 april 2005 te 9 u. 30 m. in de
burelen van het gemeentebestuur van Olen, Dorp 1 te 2250 Olen.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 28/02/2005.
(@Ref :00677048/2005006107)