Gemeente Koksijde

Renovatie abdijhoeve ten bogaerde. Rioleringswerken.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 44, 8670 Koksijde.
Contactpersoon : Stephan Wydooghe. Tel. 058/53.30.58.
E-mail : wydooghe.koksijde@pophost.cevi.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie
abdijhoeve ten bogaerde.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Rioleringswerken.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Ten Bogaerdelaan 10 te 8670 Koksijde.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : Vanaf 06/04/2005 tot 31/05/2005.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Zie III.1) tot III.5).
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Bewijs van registratie en erkenning.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Bewijs van registratie en erkenning.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Bewijs van registratie en erkenning.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D, Klasse 1.
Categorie C1 (C1. Gewone rioleringswerken), Klasse 1.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 9703.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 36,30 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : Overschrijving op bankrekeningnummer 380-0105774-18 van
Bvba Architectenvennootschap Depla met vermelding « aankoop bestek rioleringswerken abdij
hoeve Ten Bogaerde » met opgave van gegevens voor fakturatie per faxbericht aan
058/51.03.40.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 23/03/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 23/03/2005, te 10 u. 50 m., plaats : Gemeentehuis
Koksijde, Raadzaal, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.3) Overige inlichtingen :
Wegens hoogdringendheid wordt de termijn voor prijsvorming beperkt.
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 28/02/2005.
(@Ref :00676972/2005005937)