Stad Ninove

Studieopdracht voor architectuur en technieken voor de verbouwing van een oud zwemad tot polyvalent jeugdcentrum, in combinatie met een academie voor beeldende kunst.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Diensten
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Stadsbestuur Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.
Website : www.ninove.be.
Contactpersoon : Koen Arijs. Tel. 054/31.32.86. Fax 054/32.38.49.
E-mail : koen.arijs@ninove.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening : 12 (Bouwkundige diensten; Technische
en gentegreerde technische diensten; Diensten van stedebouw en landschapsarchitectuur;
Diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; Diensten voor het
uitvoeren van technische proeven en analyses).
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Studieopdracht
voor architectuur en technieken voor de verbouwing van een oud zwemad tot polyvalent
jeugdcentrum, in combinatie met een academie voor beeldende kunst.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Architecturaal concept.
Opmaak aanvraag stedenbouwkundige vergunning.
Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering.
Opmaak aanbestedingsdossier, inclusief alle studiewerk m.b.t. architectuur en
technieken.
Leiding van de werken.
Bijstaan van de opdrachtgever bij de oplevering van de werken.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Parklaan 15, 9400 Ninove, gekend ten kadaster Ninove, 2e afdeling, sectie nr.
1453b 2.
NUTS code : BE230 (Oost-Vlaanderen).
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 74000000 (Diensten op het gebied van architectuur, werktuigbouw, bouw,
recht, boekhouding en andere professionele dienstverlening).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 24 maanden.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Selectiecriteria zie lastenboek.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Selectiecriteria zie lastenboek.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Selectiecriteria zie lastenboek.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Selectiecriteria zie lastenboek.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Beperkte offerteaanvraag.
IV.1.2) Aantal gegadigden die de aanbestedende overheid voornemens is uit te nodigen een
offerte in te dienen : Minimum : 5, maximum : 10.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : J/KA/JC/05-1.842.8.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Internet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden :
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=76060C02A8 (Bestek-JC.doc).
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming : 25/03/2005, te
10 uur.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 01/03/2005.
(@Ref :00676240/2005005610)