Min. Vl. Gem. Dept. Leefmilieu En Infrastructuur

Het opmaken van een voorontwerp en definitief ontwerp van de werken nodig om bij maximale vulling van het wachtbekken Schulensbroek de veiligheid van de gebied-bewoners te verbeteren.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Diensten
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur -
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer - Afdeling Water - Buitendienst
Hasselt, Koningin Astridlaan 50, bus 5, 3500 Hasselt.
Contactpersoon : Guido Vanderwaeren. Tel. 011/74.25.50. Fax 011/74.25.79. E-mail :
guido.vanderwaeren@lin.vlaanderen.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening : 12 (Bouwkundige diensten; Technische
en gentegreerde technische diensten; Diensten van stedebouw en landschapsarchitectuur;
Diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; Diensten voor het
uitvoeren van technische proeven en analyses).
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Erelooncontract
voor het ontwerpen van veiligheidsvoorzieningen bij maximaal gebruik van het wachtbekken
Schulensbroek te Herk-De-Stad/Lummen.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
De opdracht bestaat uit het opmaken van een voorontwerp en definitief ontwerp van de
werken nodig om bij maximale vulling van het wachtbekken Schulensbroek de veiligheid van
de gebied-bewoners te verbeteren. Het wachtbekken neemt de piekdebieten op van de Demer
en de Mangelbeek, allebei onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. Het wachtbekken
ligt op het grondgebied van de gemeenten Herk-de-Stad en Lummen.
Deze opdracht houdt bovendien het opmaken in van een dossier voor de bouwaanvraag, van
een programma voor bodemonderzoek, van een aanbestedingsdossier en het uitvoeren van de
nodige stabiliteitsstudies.
Na de uitvoering der werken staat de ontwerper tevens in voor het afleveren van Asbuilt
plannen.
De dienstverlener houdt eveneens rekening in zijn prijsvorming met de wetgeving inzake
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
De werken die moeten ontworpen worden omvatten de bouw van een afsluiter op een
bestaande duiker, aanleg van beschermingsdijken en ophogen van toegangswegen en
verbeteren van andere randinfrastruktuur.
De dienstverlener zal over het DHM-Vlaanderen kunnen beschikken.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Wachtbekken Schulensbroek.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 74230000 (Dienstverlening door ingenieurs).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 300 kalenderdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
R.S.Z.-attest.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : L 2700 S 0035 H.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 22/04/2005. Prijs : 35 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : Overschrijving op rekeningnr. 091-2206052-10 op naam van
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - AMINAL met vermelding « art. 73.90 : bestek nr :
L 2700 S 0035 H ».
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 29/04/2005, te 11 uur.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 29/04/2005, te 11 uur, plaats : VAC-gebouw te Hasselt.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 07/03/2005.
(@Ref :00670707/2005007003)