Provinciebestuur Oost-vlaanderen, Gent

Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Waas en Durme, Lokeren : vernieuwen lasrookafzuiging.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid : provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
t.a.v. 3e directie, dienst 31, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, tel. 09-267 76 00,
fax 09-267 76 99.
E-mail : gebouwen@oost.vlaanderen.be.
Internet : www.oost-vlaanderen.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : provinciaal
centrum voor volwassenenonderwijs Waas en Durme, Lokeren :
vernieuwen lasrookafzuiging.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
In het atelier lassen van het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Waas en Durme
te Lokeren dienen vernieuwingswerken inzake lasrookafzuiging uitgevoerd te worden. Deze
werken houden de volgende onderdelen in : afbraakwerken, leveren en plaatsen van een
slijptafel, leveren en plaatsen van een plasmabrandertafel, leveren en plaatsen van
lascabines, leveren en plaatsen van filterinstallaties, leveren en plaatsen van nieuwe
luchtkanalen en enkele bijkomende werken.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Waas en Durme, Durmelaan 34, te
9160 Lokeren.
NUTS code : BE230.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 29.23.14.00-1.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : dertig werkdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken :
R.S.Z.-attest 4e kwartaal 2004;
bewijs van registratie.
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie D.17 of D.18, klasse 1 (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
2002-0375/t4kp140.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 20 april 2005.
Prijs : 15,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : mits overschrijving van 15,00 EUR op rek. 091-0114823-04
van de provincie Oost-Vlaanderen, patrimoniumontvangsten, te Gent.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21
april 2005, te 10 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 21 april 2005, te 10 uur, Provinciaal Administratief Centrum
« Het Zuid », Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, zaal « De Zwalm » (6e verdieping).
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.3. Overige inlichtingen :
Inzage van het dossier : alle werkdagen in het Kantoor voor inzage en verkoop der
bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw,
Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64,
van 10 tot 16 uur.
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Provinciaal Administratief Centrum « Het Zuid »,
Woodrow Wilsonplein 2, te 9000 Gent, 6e verdieping, van 9 tot 11 uur.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen : provinciebestuur
Oost-Vlaanderen, t.a.v. Mevr. Katelijn Putman, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent,
tel. 09-267 76 82, fax 09-267 76 99.
1.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging
verkrijgbaar zijn : provinciebestuur Oost-Vlaanderen, t.a.v. de heer Dirk Samaes, Woodrow
Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09-267 76 34, fax 09-267 76 99.